De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2017 het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet goed.

Met dit voorontwerp van Vlaams Huurdecreet wil de Vlaamse overheid een modernisering doorvoeren van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats) en een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het voorontwerp streeft ernaar voor deze verhuringen een evenwichtig, stabiel en duurzaam kader te creëren.

Om de duidelijkheid en de kenbaarheid van het nieuwe decretale kader te bevorderen werd er voor gekozen een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen over huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet.

De Vlaamse Woonraad heeft haar advies uitgebracht op 20 september 2017.

Het ontwerp moet ook nog voor advies naar de Raad van State.

Volgens de laatste berichten is de inwerkingtreding van dit decreet voorzien op 1 september 2018

Wetgevingsdossier:

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

Vlaams Huurdecreet - nota

Vlaams Huurdedreet - memorie van toelichting

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddagen 'Woninghuur - Vlaams Huurdecreet 2018' zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste aspecten uit dit nieuwe Huurdecreet verder toelichten.

Deze gaan door op 05.06.2018 in Kontich en op 26.06.2018 in Gent.