Dit voorstel beoogt het verbintenissenrecht te moderniseren.

Het voorstel heeft tot doel de rechtszekerheid te verhogen, het verbintenissenrecht toegankelijker te maken en het evenwicht te vernieuwen tussen de partijautonomie en de rol van de rechter als hoeder van belangen van de zwakke partij en van het algemeen belang.

Daartoe wordt voorgesteld:
1° vaststaande rechtspraak en algemeen aanvaarde rechtsfiguren te bevestigen;
2° verduidelijkingen aan te brengen waar in de
hedendaagse rechtspraktijk discussie over bestaat;
3° het verbintenissenrecht aan te vullen waar het vandaag leemten vertoont;
4° te vereenvoudigen waar de huidige regels nodeloos ingewikkeld zijn.
5° het verbintenissenrecht te vernieuwen waar het vandaag verouderd is.

Het nieuwe boek 5 zal 3 titels bevatten:

- titel 1 met inleidende bepalingen

- titel 2 met de "Bronnen" van verbintenissen: rechtshandelingen en rechtsfeiten

- titel 3 met de "Verbintenis": modaliteiten, overdracht, nakoming en niet-nakoming ... Met hierin ook een onderdeel voor de zijdelingse vordering en de pauliaanse vordering, beide maatregelen die het algemene verhaalsrecht van de schuldeiser beschermen.

 

Bron: Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, zoals ingediend in de Kamer op 3 april 2019

Lees ook de Memorie van toelichting

 

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen staat het verbintenissen- en contractenrecht centraal, met o.a. volgende sessies:

  • Aandachtspunten inzake aansprakelijkheid en verzekering bij opstellen contracten (29.08.2019)
  • Contracten: welke clausules zijn wellicht toe aan een update? (22.08.2019)
  • Ongeschreven rechtsgrenzen (27.08.2019) - Verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik
  • Actualia Verbintenissenrecht (29.08.2019) – Met o.a. aandacht voor overmacht- en imprevisieclausules