Met de neerlegging van het wetsontwerp wordt verder werk gemaakt van hervormingen in het Burgerlijk wetboek. Het wetsontwerp bevat diverse hervormingen, maar de meest in het oog springende zijn alvast de bepalingen van titel 6 'Diverse wijzigingen inzake de wetgeving betreffende de mede-eigendom'.

De geplande aanpassingen richten zich in hoofdzaak op

  • de flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen,
  • de optimalisering van de efficiëntie binnen verenigingen van mede-eigenaars,
  • herbalancering binnen de mede-eigendom en
  • diverse verduidelijkingen ten behoeve van de mede-eigenaars.

Daarnaast wordt ook de bevoegdheid van de vrederechter inzake mede-eigendom aangepast.

Zie ook:  

- LegalNews.be : Mede-eigendom : wetsontwerp met nieuwe wetgeving neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 februari 2018 

- Persbericht BIV - Hervorming wet op de mede-eigendom komt steeds dichterbij

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

De tekst van het wetsontwerp kan u hier lezen.

Gerelateerde opleiding

Reserveer alvast 20.04.2018 in uw agenda - dan gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door, waarop de geplande hervormingen aan bod zullen komen. Check dus regelmatig onze website voor meer informatie!