Krachtens art. XX.139, § 1 WER beschikt de curator over de mogelijkheid om een lopende overeenkomst eenzijdig te beëindigen wanneer het beheer van de boedel dit noodzakelijkerwijze vereist (de ‘Batiloc-route’), waarbij de curator geen afbreuk kan doen aan zakelijke rechten van derden die tegenwerpelijk zijn aan de boedel. Volgens het Batiloc-arrest is een beëindiging slechts noodzakelijk wanneer de voorzetting van de overeenkomst de vereffening van de boedel belet of de vereffening ervan abnormaal bezwaart. Dit criterium wordt in de rechtspraak zeer streng ingevuld.

Wat dan als de curator nalaat om een beslissing kenbaar te maken aan de wederpartij?

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab