Met de publicatie van dit laatste KB is de inwerkingtreding van wet van 16 februari 2017 op 30 juni 2017 definitief bevestigd.

Vanaf 30 juni 2017 moeten dus alle opdrachten die worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is ingediend deze nieuwe regels respecteren.

Zie ook: Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 27 juni 2017)

Volledig artikel en bron: Equator advocaten

zie ook: Publius

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten' die doorgaat in Kontich op 22 september 2017, loodst Mr. Peter Flamey u door de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten.