De nieuwe Belgische wet zal een aantal belangrijke componenten omvatten die zullen bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. De huidige wet van 11  januari 1993 wordt volledig geïntegreerd.

De wezenlijke wijzigingen in Richtlijn 2015/849 (en zodoende omgezet in Belgisch recht middels deze nieuwe wet), zijn de volgende:

Het toepassingsbied wordt uitgebreid tot alle kansspelen en niet enkel casino’s.

Qua “risicobeoordeling” wordt een belangrijke vernieuwing ingevoerd door een “cascadeprocedure” in te stellen voor de identificatie en beoordeling van de risico’s van witwassen en financiering terrorisme.

Qua “waakzaamheidsverplichtingen” wordt toepassing gemaakt van de risico-gebaseerde benadering.

Het verstrekken van informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) is één van de belangrijkste vernieuwingen. Aan vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt de verplichting opgelegd om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen en te bewaren en deze door te geven aan de onderworpen entiteiten. Bovendien moet deze informatie worden bewaard in een centraal register (het UBO-register), in elk van de lidstaten. Voor de fiducieën en trusts is in analoge bepalingen voorzien. Het UBO-register wordt ingericht door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Wat de meldplicht en de CFI betreft, wordt de rol, de verantwoordelijkheden en de taken inzake operationele en strategische analyse van de CFI meer in detail uitgewerkt. De wet van 11.01.1993 was door veelvuldige aanpassingen in haar 24-jarig bestaan, legistiek moeilijk leesbaar geworden.

Qua bescherming en bewaring van gegevens werd een maximumtermijn voor de bewaring ingevoerd, waarna de onderworpen entiteiten de persoonsgegevens in hun bezit dienen te wissen. Deze bewaartermijn bedraagt in Richtlijn 2015/849 vijf jaar, te rekenen vanaf het einde van de zakelijke relatie of de occasionele verrichting. Deze termijn kan door de lidstaten maximaal 5 jaar worden verlengd. In het ontwerp van wet wordt een bewaartermijn van 10 jaar voorgeschreven, met een overgangsregeling voor 2017 (7 jaar), 2018 (8 jaar) en 2019 (9 jaar).

De samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden en de Europese Commissie wordt verbeterd.

Wat de sancties betreft, werd conform de Richtlijn voorzien in doeltreffende, evenredige en efficiënte administratieve sancties en maatregelen voor de niet-naleving door de onderworpen entiteiten van de opgelegde verplichtingen. Bijkomend voorziet het ontwerp strafrechtelijke sancties (geldboetes) voor het verhinderen van inspecties en verificaties, het weigeren van het verstrekken van gegevens of het bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekken aan de toezichtautoriteiten.

Bron: Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (aangenomen tekst)