Een “illegaal verblijvende onderdaan van een derde land” is een vreemdeling die aanwezig is in België en niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang en verblijf op het grondgebied, mits deze geen burger is van de Europese Unie en niet valt onder het vrij verkeer zoals bepaald in de Schengengrenscode.

Voor deze werknemers geldt namelijk een specifieke regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid, die van toepassing is ongeacht de activiteiten (in tegenstelling tot de andere regimes van hoofdelijke aansprakelijkheid, die enkel van toepassing zijn op bepaalde activiteiten, zoals bv. activiteiten in de bouwsector).

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Op 21.02.2019 organiseert M&D de jaarlijkse studiedag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling'. Op deze studiedag komen 4 actuele topics uit het internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht aan het bod.