Het Hof bracht in herinnering dat het doorslaggevende criterium om vast te stellen onder welk gebied een (aansprakelijkheids)vordering valt, niet de procedurele context van die vordering is, maar de rechtsgrondslag ervan. 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

zie voor de tekst van het arrest:
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 6 februari 2019 (*)

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordeningen (EG) nr. 44/2001 en (EG) nr. 1346/2000 – Respectieve werkingssfeer – Faillissement van een gerechtsdeurwaarder – Vordering van de curator belast met het beheer en de vereffening van de boedel

(C‑535/17)