Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 juli 2019

Telecom Italia SpA tegen Ministero dello Sviluppo Economico en Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Gunning van overheidsopdrachten voor leveringen en werken – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 28, lid 2 – Niet-openbare procedure – Geschikte ondernemers die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd – Noodzaak om een juridische en feitelijke identiteit te behouden tussen de gepreselecteerde gegadigde en de gegadigde die de inschrijving doet – Beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers

Kort:

In het kader van een niet-openbare procedure tot gunning van een overheidsopdracht kan een inschrijving worden ingediend door een gepreselecteerde gegadigde die zich ertoe verbindt om een andere gepreselecteerde gegadigde over te nemen krachtens een fusie-overeenkomst die tussen de preselectiefase en de fase van de indiening van de inschrijvingen is gesloten en na laatstgenoemde fase is uitgevoerd.

Zaak C-697/17