De goedkeuring van dit wetsontwerp zorgt voor:

1) de omzetting van Richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde overheden met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad ;

2) de tenuitvoerlegging, voor de open clausules, van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ;

3) het voorzien in afwijkende regelingen voor de overheden en verwerkingen buiten het toepassingsgebied van de EU (bijvoorbeeld de inlichtingen- en veiligheidsdiensten).

Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Lees hier de aangenomen tekst.

Gerelateerde opleidingen

Meester Anouk Focquet geeft een update over GDPR tijdens de sessie 'GDPR in het kader van fusies en overnames van ondernemingen' op 23 augustus 2018 tijdens de jaarlijkse Juristendagen.