N.a.v. het jaarlijks congres van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand vzw, op 16 mei 2018, werd een FAQ opgesteld m.b.t. frauduleuze erkenningen.

Frauduleuze erkenning

Als gevolg van de opvoering van de strijd tegen schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoning, heeft de fraude zich verplaatst of minstens uitgebreid naar de erkenning van kinderen. Een kind dat slechts een afstammingsband heeft ten aanzien van één van de ouders, kon te allen tijde (en prenataal) eenvoudig met toestemming van de andere ouder wiens afstammingsband reeds vaststaat, erkend worden voor elke ambtenaar van de burgerlijke stand of notaris, zonder enige vorm van controle.

Mede in het kader van de strijd tegen frauduleuze erkenningen en om het "forum shoppen" tegen te gaan wordt de territoriale bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand om een kind te erkennen beperkt en wordt de bevoegdheid van de notaris om een akte van erkenning op te maken afgeschaft.

In deze FAQ een aantal veel voorkomende vragen.

Basis

Omzendbrief van 21 maart 2018 bij de wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning

Gerelateerde opleidingen

N.a.v. het recent in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) gepubliceerde overzicht van rechtspraak familierecht, organiseren wij een webinarreeks waarin de auteurs hun onderdeel nader komen toelichten.

In de webinar rond Afstamming en adoptie’ zal prof. Gerd Verschelden een selectie maken uit de in het overzicht besproken vonnissen en arresten gepubliceerd in de periode 2012-2016 m.b.t. vestiging – vaststelling en betwisting – van de oorspronkelijke afstamming.