Antidiscriminatiewetgeving: omkadering positieve acties in private sector

Positieve acties zijn specifieke maatregelen die bedoeld zijn om nadelige gevolgen die verband houden met beschermde criteria uit de antidiscriminatiewetgeving (leeftijd, seksuele geaardheid …) te voorkomen of te compenseren. Dankzij een nieuw KB wordt de inrichting van die actiemaatregelen in de private sector omkaderd (goedgekeurd positief actieplan).


Die maatregelen zijn uitzonderingen op het discriminatieverbod die gericht zijn op het waarborgen van een volledige gelijkheid in de praktijk. Vaak gaat het om het wegwerken van maatschappelijke achterstellingen zodat de achtergestelde groep ten volle kan participeren aan het arbeidsproces. Dat kan in elke fase van de arbeidsrelatie.

Enkele voorbeelden: wervingscampagnes voor specifieke doelgroepen, ondersteuningsprogramma's voor sollicitanten, stageplaatsen die voorbehouden zijn aan bepaalde groepen, het stimuleren van opleidingen …

Deze regeling treedt in werking op 11 maart 2019 en is enkel van toepassing op de privésector. Het KB van 14 juli 1987 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de privésector wordt opgeheven op dat moment. Maar de lopende actieplannen op basis van dat besluit blijven wel geldig.

De FOD Werkgelegenheid zal sowieso tweejaarlijks een evaluatierapport opstellen in samenwerking met de Nationale Arbeidsraad.

Bron : Koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties, BS 1 maart 2019

Zie ook: Younity

 Gerelateerde opleidingen

Op onze Zomerse Wetsdagen in Leuven (03.07.2019) brengen wij twee actuele sessies:

- Actualia Ontslagrecht (Claeys & Engels)

- Actuele topics inzake internationale tewerkstelling (Allen & Overy)