Nationale Arbeidsraad heeft zich in haar advies nr. 2044 van 18.07.2017  gebogen over het ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers.

Dat ontwerp-KB
- sluit aan bij de uitvoering van de bepalingen ingediend door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, in diverse wetgevingen.

en wil:
- de verwijzingen in de wettelijke en verordende teksten, naar het vroegere opschrift van de wet, aanpassen en
- uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen betreffende de vrijstelling van aflevering van sociale documenten, de aanwijzing van de bevoegde sociaal inspecteurs en de procedure voor de melding van de verbindingspersoon voor een aantal categorieën van werknemers die niet onder het toepassingsgebied van LIMOSA vallen.

Bron: NAR - Advies nr. 2044 van 18.07.2017 - Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers