Samenvatting
Uit de artikelen 1285, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1675/10, § 2 en 4 en 1675/3, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat een minnelijke aanzuiveringsregeling in het raam van een collectieve schuldenregeling die voorziet in een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding ten voordele van een van de hoofdelijke medeschuldenaars de bevrijding van de andere schuldenaars tot gevolg heeft, tenzij de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn rechten tegen laatstgenoemden heeft voorbehouden.

Bron: Cass. 15 mei 2017 - C.16.0466.F

Lees de tekst van het arrest hier.