De wet van 18 juni 2018 voorziet in een belangrijke nieuwigheid : de wettelijke omkadering voor de collaboratieve onderhandelingen. Het gaat om een bijkomende vorm van minnelijke oplossing van geschillen.

De collaboratieve onderhandelingsprocedure is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling. Enkel de conflicterende partijen en hun advocaten zijn er bij betrokken, dus geen externe bemiddelaar. De advocaten treden op in het kader van een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening om een minnelijk akkoord te bereiken. Ze treden dus niet op als tegenstanders, maar proberen samen in alle transparantie tot een oplossing te komen.

Alleen collaboratieve advocaten mogen collaboratieve onderhandelingen voeren. En dat zijn advocaten die een bijzondere opleiding hebben gevolgd. De twee Ordes van ons land richten een gezamenlijke paritaire commissie op die de voorwaarden vastlegt voor die bijzonder opleiding en de permanente vorming. Zij legt ook een reglement voor collaboratieve advocaten vast. Alleen advocaten die de speciale opleiding gevolgd hebben, erkend zijn als collaboratieve advocaat en het reglement hebben onderschreven, komen op de lijst van collaboratieve advocaten bij de Ordes.

Collaboratieve onderhandelingen zijn mogelijk bij elk geschil waarvoor ook bemiddeling mogelijk is.
De rechter kan in elke stand van het geding - en zolang de zaak niet in beraad is genomen - op gezamenlijke vraag van de partijen en na hen gehoord te hebben, bevelen om het geschil te proberen op te lossen via collaboratieve onderhandelingen.

Een collaboratief onderhandelingsprotocol legt de principes vast die nodig zijn voor goede onderhandelingen. Van zodra het ondertekend is, wordt de verjaringstermijn geschorst voor de duur van de onderhandelingen.

Wanneer er op basis van collaboratieve onderhandelingen een oplossing voor het geschil uit de bus komt, wordt dat vastgelegd in een collaboratief onderhandeld akkoord. Het bevat de precieze overeengekomen verbintenissen van elk van de partijen

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 204–240)

Gerelateerde opleidingen

Meester Willem Meuwissen geeft een praktijkgerichte analyse over de nieuwe bemiddelingswet op 14 september 2018 tijdens de studienamiddag 'De nieuwe bemiddelingswet'.