N.a.v van onze webinar 'Burenhinder' bekijken we alvast enkele recente Cassatiearresten en een vonnis rond dit topic.

Cass. (1e k.) AR C.16.0115.F, 16 februari 2017 (A.C. / G.P., G.B., D.M., e.a.)

Sancties en herstel (hinder uit nabuurschap)

(samenvatting) Iemand is slechts tot vergoeding van een abnormale burenhinder gehouden, indien die hinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die hem kan worden toegerekend. (Art. 544 BW).

Lees hier de tekst van het arrest.

Rb. Brussel (Fr.) (burg.) (6e k.) 21 maart 2017

Buitencontractuele schade (verjaringstermijn) - Juridische grondslagen hinder uit nabuurschap - Stuiting verjaring, algemeen - Berekening verjaringstermijn

(samenvatting) Zowel de aansprakelijkheid voor burenhinder (artikel 544 BW) als de aansprakelijkheid op basis van schuld (artikel 1382 BW) verjaren krachtens artikel 2262bis BW na vijf jaar. De eiseres tracht te ondersteunen dat die verjaringstermijn pas zou zijn beginnen lopen vanaf het ogenblik waarop zij kennis heeft genomen van het verslag van haar deskundige. Om te voldoen aan het kenniscriterium moet het slachtoffer kennis hebben van de nodige feiten voor het instellen van een aansprakelijkheidsvordering, maar niet noodzakelijk van hun juridische draagwijdte. In casu was de eiseres volkomen in staat om de rechthebbenden aan te spreken, wat ze overigens heeft gedaan, en was ze daarenboven in staat om desgevallend te overwegen andere actoren bij het geding te betrekken, wat ze nagelaten heeft te doen. Derhalve is ze tekortgeschoten in haar onderzoeks- en zorgvuldigheidsplicht door niet de nodige maatregelen te treffen om de verjaring te stuiten.

Vindplaats: Res Jur.Imm. 2017, afl. 3, 233

Cass. (3e k.) AR C.16.0150.N, 5 december 2016 (Oosterlinck Motors bvba / Schorredijk nv)

Toepassingsgebied hinder uit nabuurschap - Juridische grondslagen hinder uit nabuurschap - Overlast (hinder uit nabuurschap)

(samenvatting) De vordering wegens burenhinder gesteund op artikel 544 Burgerlijk Wetboek veronderstelt dat het evenwicht tussen de rechten van naburige eigenaars is verbroken. Opdat een vordering op burenhinder kan worden gesteund is vereist dat het zelfs niet foutief gebruik van een erf aan een naburig erf hinder toebrengt die de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt. Een vordering kan bijgevolg niet op burenhinder worden gesteund wanneer er geen sprake is van hinder veroorzaakt door het gebruik van een naburig erf, maar wel van het betreden of het zonder recht noch titel bezetten van een erf door een nabuur.

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleiding

 

Op 27.04.2018 gaat onze webinar 'Burenhinder' door. Mr. Bart Van Baeveghem geeft dan een praktijkgerichte update van deze problematiek waarbij we o.a. verder inzoomen de soorten burenhinder, het "nabuurschap" en de procedure.