Er is voor gekozen om de uitvoeringsbepalingen op het vlak van handhaving niet (langer) te verkavelen over meerdere besluiten, maar te integreren in één enkel besluit, dat zal worden aangehaald als het “Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening”, zoals bij het Milieuhandhavingsbesluit.

Gezien dit besluit ook de datum van inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet bevat, kan het Handhavingsdecreet en het uitvoeringsbesluit tegelijk in werking treden op datum van 1 maart 2018.

Zie: Besluit van 9 februari 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten, BS 28 februari 2018 

Voor een eerste bespreking zie LegalNews.be