Het voorontwerp - dat ondertussen aangepast werd aan het advies van de Raad van State - regelt de tenuitvoerlegging van de algemene verordening gegevensbescherming (de zgn. AVG of GDPR) en de omzetting van de gerelateerde Europese richtlijn(**), die beide de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens beogen. 

Het voorziet daarnaast in afwijkende regelingen voor de autoriteiten buiten het toepassingsgebied van de EU, zoals de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het voorontwerp heeft als doel het toezicht op de gegevensbescherming te moderniseren. 

Volledig artikel en bron: Ministerraad - persbericht van 25 mei 2018

 

 

(**) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen zal mr. Anouk Focquet een sessie rond GDPR in het kader van fusies en overnames van ondernemingen geven. Deze gaat door op 23.08.2018 in Leuven.