Sinds 25 mei 2018 gelden er in ons land - net als trouwens in de rest van de Europese lidstaten - nieuwe privacyregels. Gevolg van de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) van 27 april 2016. Die verordening is rechtstreeks van toepassing in ons land, maar ze laat ruimte voor een beperkte nationale aanvulling. De nieuwe wet van 30 juli 2018 vult die zgn. open clausules nu in.

Wat staat er zoal in?

Stakingsvordering. - De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg stelt, zetelend zoals in kort geding, het bestaan vast van een verwerking die strijdig is met de wettelijke of reglementaire regels rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Hij kan de staking van die verwerking bevelen.

Vertegenwoordiging. - Wie vindt dat zijn persoonlijke levenssfeer geschonden is, kan zich laten vertegenwoordigen door een orgaan, organisatie of vzw. Zij kunnen namens hem een klacht indienen en namens hem de administratieve of gerechtelijke beroepen uitoefenen. Hetzij bij de toezichthoudende autoriteit, hetzij bij de rechterlijke macht. Maar alleen als ze al minstens drie jaar actief zijn op het gebied van de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens.

De nieuwe wet van 30 juli 2018 is in werking getreden op 5 september 2018. De privacywet van 8 december 1992 en haar belangrijkste uitvoeringsbesluit, het KB van 13 februari 2001, zijn opgeheven.


Bron: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Sociale media en privacybescherming" zal meester Ruben Roex, advocaat-vennoot bij time.lex een actuele stand van zaken geven inzake privacybescherming en sociale media en de verwerking van persoonsgegevens onder de nieuwe GDPR-verplichtingen.