In een arrest van 14 december 2018 (nr. 243.249) komt de Algemene Vergadering van de Raad van State terug op een oud standpunt.

Voortaan komt het de Raad toe om te oordelen of het in het Auditoraatsverslag besproken gegrond geacht middel, al dan niet de vernietiging van de bestreden beslissing verantwoordt en om desgevallend via de versnelde procedure tot nietigverklaring over te gaan.

Volledig artikel en bron: Schuermans advocaten