Algemene voorwaarden M&D Seminars

 1. De rechtsverhouding tussen Kluwer Opleidingen NV, met maatschappelijke zetel Motstraat 30 te 2800 Mechelen, ingeschreven in het btw-register onder het nummer BE 0456.675.010 RPR Mechelen (hierna KLUWER OPLEIDINGEN genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van KLUWER OPLEIDINGEN. KLUWER OPLEIDINGEN behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

 2. De prestaties van KLUWER OPLEIDINGEN bestaan uit het organiseren van opleidingen (verhogen van kennis en kunde), studiedagen (informeren), trainingen (vaardigheden bijbrengen en/of houdingen wijzigen), coaching, leeroplossingen, begeleidingsprogramma's, ontwikkelingstrajecten, e-learning en andere vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als '(de) Opleidingen'. Opleidingen waaraan de klant samen met andere klanten kan deelnemen worden hierna aangeduid als 'Open Opleidingen'. Opleidingen waaraan enkel werknemers of relaties van de klant kunnen deelnemen worden hierna aangeduid als 'Incompany Trainingen'. Voor Open Opleidingen worden eveneens Opleidingsformules aangeboden, d;w.z. dat de klant in dit kader gedurende 1 jaar Open Opleidingen volgen die voldoen aan de voorwaarden van de Opleidingsformule. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat KLUWER OPLEIDINGEN geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. KLUWER OPLEIDINGEN neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

 3. Commerciële documenten en aanbiedingen van KLUWER OPLEIDINGEN scheppen geen verbintenissen in hoofde van KLUWER OPLEIDINGEN. Elke inschrijving aan een Open Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen KLUWER OPLEIDINGEN en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door KLUWER OPLEIDINGEN. Samen met deze bevestiging zendt KLUWER OPLEIDINGEN een wegbeschrijving en een factuur. Elke intekening op een Opleidingsformule door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische intekeningen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen KLUWER OPLEIDINGEN en de klant komt slechts tot stand na registratie en facturatie van de Opleidingsformule door KLUWER OPLEIDINGEN. Voor Incompany Training komt de Overeenkomst tussen KLUWER OPLEIDINGEN en de klant slechts tot stand na ondertekening van een specifiek contract. Voor het te betalen bedrag vermeld in het contract ontvangt de klant een factuur op het einde van de maand waarin de Incompany Training plaatsvond. Bij Incompany Trainingen gespreid over een langere periode wordt maandelijks het aantal gepresteerde dagen gefactureerd.

 4. Voor Incompany Trainingen wordt aan de klant een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover KLUWER OPLEIDINGEN tot dan toe beschikt. De klant garandeert aan KLUWER OPLEIDINGEN dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Incompany Training, volledig en juist is. KLUWER OPLEIDINGEN geeft de Incompany Trainingen vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen KLUWER OPLEIDINGEN en de klant. De klant bezorgt KLUWER OPLEIDINGEN tijdig alle documenten en gegevens die KLUWER OPLEIDINGEN nodig heeft om de Incompany Training te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning. Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training volledig beschikbaar zijn. De medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training moeten de kans krijgen om tijdens de werkuren opdrachten uit te voeren die betrekking hebben op de Incompany Training. De klant betrekt pas derden bij de Incompany Training na goedkeuring door KLUWER OPLEIDINGEN.

 5. De prijzen van KLUWER OPLEIDINGEN zijn (behoudens anders vermeld) voor Open Opleidingen en Opleidingsformules inclusief catering en documentatie en exclusief btw. De prijzen van KLUWER OPLEIDINGEN zijn (behoudens anders vermeld) voor Incompany Trainingen inclusief documentatie en exclusief btw, catering, boeken, accommodatie, huur didactisch materiaal en verplaatsingsonkosten van de trainer(s). De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de tot standkoming van de Overeenkomst tussen KLUWER OPLEIDINGEN en de klant.

 6. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor Open Opleidingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is bij aanvang van de Opleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Voor Incompany Trainingen en Opleidingsformules geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van KLUWER OPLEIDINGEN te voldoen, kan KLUWER OPLEIDINGEN alle deelnames door de klant aan Open Opleidingen (al dan niet vervat in een Opleiddingsformule) en/of de verdere
  uitvoering van Incompany Trainingen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

 7. KLUWER OPLEIDINGEN heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van KLUWER OPLEIDINGEN.

 8. KLUWER OPLEIDINGEN zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van KLUWER OPLEIDINGEN, ) kan KLUWER OPLEIDINGEN de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. KLUWER OPLEIDINGEN heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien KLUWER OPLEIDINGEN meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

 9. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door KLUWER OPLEIDINGEN krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van KLUWER OPLEIDINGEN beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. KLUWER OPLEIDINGEN is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. KLUWER OPLEIDINGEN is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is KLUWER OPLEIDINGEN aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van KLUWER OPLEIDINGEN wordt weerhouden, is KLUWER OPLEIDINGEN er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

 10. Als de klant verhinderd is voor een Open Opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een collega. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Open Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Opleiding schriftelijk tot twee weken voor het begin van de Opleiding. Nadien is de volledige prijs van de Opleiding verschuldigd. De duurtijd van een Opleidingsformule wordt jaarlijks automatisch vernieuwd voor telkens opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij de klant uiterlijk 1 maand voor vervaldag van de Opleidingsformule zijn opzegging aangetekend betekend aan KLUWER OPLEIDINGEN. Voor Incompany Trainingen geldt de volgende regeling. De klant kan kosteloos annuleren tot 5 weken voor het begin van de Incompany Training. Bij annulering tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de Incompany Training betaalt de klant 50 % van het bedrag vermeld in het contract. Bij annulering minder dan 2 weken voor het begin van de Incompany Training blijft het volledige bedrag vermeld in het contract verschuldigd. De klant betaalt, bij annulering minder dan 5 weken voor het begin van de Incompany Training, ook alle kosten die door KLUWER OPLEIDINGEN reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de Incompany Training (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen, ). De klant kan de geplande trainingsdagen van een Incompany Training kosteloos verschuiven tot 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25 % van de lesdagvergoeding. Als de klant de geplande trainingsdagen van een Incompany Training verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50 % van de lesdagvergoeding. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training minder dan 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door KLUWER OPLEIDINGEN reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze Incompany Training. Bovendien moet de nieuwe datum van de Incompany Training die wordt afgesproken tussen KLUWER OPLEIDINGEN en de klant vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er wordt 1 keer een verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training toegestaan, in het geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een Incompany Training, zoals hierboven omschreven.

 11. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en KLUWER OPLEIDINGEN kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 12. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of KLUWER OPLEIDINGEN.

 13. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van KLUWER OPLEIDINGEN, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

 14. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van KLUWER OPLEIDINGEN. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren
  van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door KLUWER OPLEIDINGEN aangeboden opleidingen en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en KLUWER OPLEIDINGEN. De gegevens van de klant kunnen eveneens door KLUWER OPLEIDINGEN overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, verbondenondernemingen) voor direct marketing doeleinden. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van KLUWER OPLEIDINGEN en van derden wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door KLUWER OPLEIDINGEN wenst te stoppen, dient de klant KLUWER OPLEIDINGEN hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 15. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

 16. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door KLUWER OPLEIDINGEN houdt geenszins een afstand van recht in.