Sessie 1 - Actualia Insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen

Spreker

meester Joris J. De Smet
advocaat
plaatsvervangend raadsheer hof van beroep te Gent

 

Maandag 03.07.2017 - Gent
Woensdag 05.07.2017 - Leuven

Programma

Dit seminarie biedt u een analyse van een aantal hete hangijzers in het insolventierecht en loodst u door de problematiek via een praktijkgericht antwoord op minstens 15 praktische thematieken.

De opleiding richt zich tot elkeen die in het insolventierecht geïnteresseerd is in het algemeen en tot alle actoren van het insolventierecht in het bijzonder (rechters-commissarissen, griffiers, magistraten, curatoren, advocaten, bank- en bedrijfsjuristen en de zogenaamde cijferberoepen: accountants, bedrijfsrevisoren en boekhouders).

Volgende 15 juridische thematieken komen minstens aan bod:

 1. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de economische beroepsbeoefenaars bij het opstellen van een boekhoudkundige staat en de begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven in de zin van artikel 17 §2 WCO?
 2. Hoe het ereloon verdelen tussen de faillissementscurator en de gerechtsmandataris in het licht van artikel 67/1 WCO?
 3. Hoe zit het nu met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud in het kader van een faillissement en van een WCO?
 4. Wie zijn de noodzakelijke procespartijen in een beroepsprocedure tegen het vonnis van faillietverklaring en wanneer moeten deze in het geding betrokken worden?
 5. Is er verbeurdverklaring mogelijk ten bedrage van de niet-betaalde fiscale schulden en de niet-betaalde RSZ-schulden naar aanleiding van een strafproces tegen de zaakvoerders/bestuurders van een failliete vennootschap? En zijn die schulden als individuele schade dan wel als collectieve schade te beschouwen?
 6. Wat zijn de gevolgen van de verdere bezetting van een gehuurd pand door de faillissementscurator?
 7. Wat zijn de verhaalmogelijkheden van de schuldeisers ten aanzien van aansprakelijke derden na faillissement?
 8. Wat is de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van de artikelen 17, 18 en 20 Faill.W. ?
 9. Wat zijn de mogelijke strafbare handelingen op grond van het misdrijf voorzien in artikel 492bis Sw. (misbruik van vennootschapsgoederen) binnen een vennootschapsgroep?
 10. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de economische beroepsbeoefenaars bij het opstellen van een reorganisatieplan conform artikel 47 en volgende WCO?
 11. Wat is nu uiteindelijk het lot van fiscale schulden en RSZ-schulden in het licht van de artikelen 37, 49/1 en 61 §2 WCO en van artikel 15 CAO nr. 102?
 12. Wat te doen indien de rechtbank het reorganisatieplan in het kader van een collectief akkoord weliswaar weliswaar niet verwerpt maar toch ook niet goedkeurt, en dit in het licht van artikel 5, eerste lid en artikel 56, derde lid WCO?
 13. Wat is de impact van de invoering per 1 januari 2017 van het ‘centraal solvabiliteitsregister’, register dat toegankelijk is voor enerzijds de gefailleerden en de schuldeisers en anderzijds voor magistraten, griffiers, openbaar ministerie, parketsecretarissen, curators en rechter-commissarissen in de vervulling van hun wettelijke opdracht?
 14. Wat is de aansprakelijkheid van de gerechtsmandataris belast met de overdracht van de onderneming in het kader van artikel 59 en volgende WCO?
 15. Wat zijn de rechten van de schuldeisers in het kader van de gerechtelijke reorganisatie?

Sessie 2 - Actualia Ontslagrecht

Sprekers

meester Bart Vanschoebeke
advocaat-vennoot Claeys & Engels (Gent)

meester Ann Witters
advocaat-vennoot Claeys & Engels (Antwerpen)

Dinsdag 04.07.2017 – Gent (Bart Vanschoebeke)
Donderdag 06.07.2017 – Leuven (Ann Witters)

Programma

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.
Deze studienamiddag behandelt de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd.

Wordt behandeld:

 • De wet op het eenheidsstatuut : actualia van het voorbije jaar.
 • Kennelijk onredelijk ontslag : bespreking van de meest recente cases
 • De uitwinningsvergoeding van de handelsvertegenwoordigers : alle twistpunten uitgeklaard?
 • Medische overmacht of eerder re-integratie : stand van zaken.
 • Het ontslag om dringende reden : over de termijn van drie werkdagen, de proportionaliteitstoets en CAO 32 bis
 • Samenstelling basisloon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding
 • Dading: afstand van loon tegenstelbaar aan de RSZ?
 • Conventionele vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn: gevolgen voor berekening van vakantierechten en (saldo) opzeggingsvergoeding
 • Ontslag en verjaring
 • SWT/SWAV : alweer duurder

Sessie 3 - Clausules in de arbeidsovereenkomst

Sprekers

meester Maarten Simon
advocaat Kwint advocaten

meester Gil Lagacie
advocaat Kwint advocaten

Dinsdag 04.07.2017 – Gent
Donderdag 06.07.2017 – Leuven

Programma

Tijdens dit seminarie nemen de sprekers enkele van de voornaamste clausules uit de arbeidsovereenkomst onder de loep: wat kan en wat kan niet? Welke valkuilen vermijden? Uiteraard komen ook een aantal nieuwe clausules, als gevolg van de wet wendbaar werk aan bod.

Worden behandeld

 • Afspraken over loon en bonussen
  • Wat zijn de valkuilen?
 • Clausules over ontslag
  • Is er al duidelijkheid over het lot van opzegclausules na het eenheidsstatuut?
 • Afspraken over telewerk
  • Structureel en occassioneel telewerk na de wet wendbaar werk
 • Afspraken over arbeidsduur
  • Afspraken over flexibiliteit en glijtijd: wat is mogelijk en wat zijn de aandachtspunten?
 • Niet-concurrentiebeding en niet-afwervingsbeding
  • Recente rechtspraak over de geldigheidsvoorwaarden
  • Bedingen gesloten in het kader van een dading
  • De dunne grens tussen niet-afwerving van cliënteel en niet-concurrentie
 • Vertrouwelijksheidsbeding
 • Scholingsbeding
 • Flexibiliteitsbeding
  • Kan de werkgever zich het recht voorbehouden eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen?

Sessie 4 - De sociale inspectie – actuele topics

Sprekers

meester Bart Adriaens
advocaat-vennoot Claeys & Engels

meester Veerle Van Keirsbilck
advocaat Claeys & Engels

Woensdag 05.07.2017 – Gent
Vrijdag 07.07.2017 – Leuven

Programma

Tijdens dit seminarie wordt vooreerst stilgestaan bij de bevoegdheden van de sociale inspectie, waarbij ook dieper wordt ingegaan op de verschillende inspectiediensten. Daarna worden enkele topics besproken die actueel zijn bij sociale inspecties (bijvoorbeeld: kostenvergoedingen, verboden terbeschikkingstelling,…). En ten slotte wordt afgerond met enkele tips & tricks wanneer men geconfronteerd wordt met een inspectie.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Wie is de sociale inspectie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Enkele stokpaardjes van de sociale inspectie.
 • Hoe omgaan met de sociale inspectie?

Sessie 5 - Woninghuur – actuele topics

Spreker

meester Pieter Pauwels
advocaat-vennoot Pauwels Advocaten

Woensdag 05.07.2017 – Gent
Maandag 03.07.2017 – Leuven

Programma

Aan de hand van een aantal praktijkgerichte items (pandbeslag, faillissement van de huurder, enkele procedure aspecten) en uiteraard een actuele stand van zaken m.b.t. de regionalisering van het woninghuurrecht, krijgt u een uitgebreide update inzake woninghuurrecht.

Wordt behandeld:

 • Pandbeslag en beslag tot terugvordering
 • Faillissement van de huurder
 • Procedurele aspecten inzake huur:
  • pluraliteit van huurders en verhuurders
  • uithuiszetting
 • Regionalisering woninghuurrecht: actuele stand van zaken

Sessie 6 - Actua Omgevingsrecht

Spreker

meester Bart De Becker
advocaat

Donderdag 06.07.2017 – Gent
Dinsdag 04.07.2017 – Leuven


Programma

De voorbije maanden heeft het Vlaamse Omgevingsrecht heel wat wijzigingen ondergaan.

De Omgevingsvergunning is van start gegaan op 23 februari 2017 op gewestelijk en provinciaal niveau, maar steden en gemeenten konden er voor kiezen om pas op een latere datum (en uiterlijk 1 juni 2017) over te stappen naar de nieuwe procedure. Bijna alle gemeenten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Recent besliste het Vlaams Parlement om nogmaals uitstel te verlenen aan de gemeenten, waardoor de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018 in werking zal zijn op alle niveaus.

Komen o.m. aan bod:

 • De gewijzigde uitvoeringsbesluiten met de vrijgestelde en meldingsplichtige handelingen (in werking sinds 29 september 2016)
 • De Codextrein:
  • wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • het decreet betreffende de omgevingsvergunning
 • De laatste wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
 • De wijzigingen in het DBRC-decreet (procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen en Milieuhandhavingscollege)
 • Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen:
  • doelstellingen
  • operationele maatregelen

Sessie 7 - Informatieverplichtingen bij verkoop van onroerend goed: bodemverontreiniging & stedenbouwkundige vergunningen

Sprekers

meester Michiel Deweirdt
voorzitter van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed
advocaat-vennoot Odigo

meester Steve Ronse
docent bestuursrecht in de opleiding notariaat KULeuven
advocaat-vennoot Publius

Donderdag 06.07.2017 – Gent
Dinsdag 04.07.2017 – Leuven

Programma

 • Bodemverontreiniging: van voorafgaande informatieplicht tot rechtsgronden voor ontbinding of schadevergoeding
  (meester Michiel Deweirdt)

  Sinds 1995 is er een voorafgaande informatieplicht voorzien op het gebied van bodemverontreiniging bij de verkoop van een onroerend goed. Hoe ver reiken deze verplichtingen nu en wat zijn gevolgen als er achteraf toch nog verontreiniging wordt ontdekt?
  • Deel 1: Informatieplichten bij de aankoop
   • informatieplichten op basis van het gemeen recht en het Bodemdecreet, zowel voor de verkoper als de notaris
   • de opschortende voorwaarden en exoneratieclausules die in de overeenkomst kunnen worden opgenomen
  • Deel 2: Wat als er na de verkoop toch verontreiniging aan het licht komt?
   • rechtsgronden om de koopovereenkomst eventueel te ontbinden of om een schadevergoeding te bekomen
   • de gevolgen van eventuele restverontreiniging na sanering: recht op schadevergoeding of niet?
 • Vergunningen en informatieplicht
  (meester Steve Ronse)
  • Welke informatieplicht betreffende vergunningen in aktes?
  • Wat bij de verkoop van een onvergund goed?
  • Wat met een latere nietigverklaring van een vergunning bij een onroerend goed?
  • Capita selecta ruimtelijke ordening bij koop-verkoop

Sessie 8 - Appartementsrecht – actuele topics

Spreker

meester Astrid Clabots
advocaat-vennoot Villa Juris Advocaten

Vrijdag 07.07.2017 – Gent
Woensdag 05.07.2017 – Leuven

Programma

Raakpunten huurrecht en appartementsrecht. Woninghuur en de Vlaamse Wooncode

 • Raakpunten huurrecht en appartementsrecht:
  • welke acties kan de VME ondernemen in geval van burenhinder veroorzaakt door een huurder van een mede-eigenaar?
  • in hoeverre biedt art. 544 B.W. een oplossing?
  • in hoeverre is het aan de mede-eigenaar/verhuurder om te ageren en wat als de huurder zich ten opzichte van zijn verhuurder wél (quasi) correct kwijt van de uitvoering van de huurovereenkomst ?
 • Woninghuur en de Vlaamse Wooncode (al te vaak vermengt men bij de toepassing van deze regelgeving beide sets door mekaar):
  • in hoeverre sporen art. 2 WHW en de Vlaamse Wooncode samen en hoeverre niet?
  • is het verwerven van een conformiteitsattest nuttig?
  • bestaat er verschil tussen een schending van de Vlaamse Wooncode bij aanvang huur dan wel tijdens de huur?
 • De renovatie – uitdaging en appartementsgebouwen:
  • Rol van de syndicus ?
  • Tips voor een vlot en correct besluitvormingsproces
  • Financiering van grote werken door een niet homogeen samengestelde groep van mede – eigenaren (verschillende financiële draagkracht, …)
  • Wettelijke verplichtingen inzake renovatie.
  • Eigen onderhoudsplicht van de mede – eigenaren, artt. 1382 B.W., 1384 – 1386 B.W.
  • Verzekeringstechnische aspecten (ABR – polis, …)