Algemene gebruiksvoorwaarden van de website Kluwer Opleidingen

Artikel 1: Algemeen
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de websites van Kluwer Opleidingen NV (hierna elk “Kluwer Opleidingen” genoemd), met de domeinnaam opleidingen.wolterskluwer.be, formations.wolterskluwer.be, training.wolterskluwer.be, informationsfiscales.wolterskluwer.be en fiscaalinformatief.wolterskluwer.be, alsook alle websites die door Kluwer Opleidingen werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'.

De Websites opleidingen.wolterskluwer.be, formations.wolterskluwer.be, training.wolterskluwer.be, informationsfiscales.wolterskluwer.be en fiscaalinformatief.wolterskluwer.be zijn gecreëerd en worden beheerd door Kluwer Opleidingen NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0456.675.010. Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridische samenwerkingsverband gecreëerd.

Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Kluwer Opleidingen behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van Kluwer Opleidingen, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Kluwer Opleidingen (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Kluwer Opleidingen, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Kluwer Opleidingen en de klant/gebruiker.

Artikel 2: Toegang tot de website
Kluwer Opleidingen stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden

Artikel 3: Intellectuele rechten
De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer Opleidingen, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren
die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Kluwer Opleidingen.

Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Kluwer Opleidingen is ten strengste verboden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Kluwer Opleidingen en haar eventuele filialen.

Kluwer Opleidingen en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Kluwer Opleidingen biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.

Kluwer Opleidingen is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Kluwer Opleidingen gewaarschuwd werd voor deze schade.

Zo is Kluwer Opleidingen evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Kluwer Opleidingen is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele
overdracht van virussen via zijn Website.

Kluwer Opleidingen is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Kluwer Opleidingen wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Kluwer Opleidingen zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde
inbraak.

Kluwer Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens
(
BESCHERMING VAN DE PRIVACY)

Artikel 6: Hyperlinks
De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van de vermelde Websites en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van de Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Kluwer Opleidingen kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door Kluwer Opleidingen.

Kluwer Opleidingen wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Kluwer Opleidingen kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Kluwer Opleidingen behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.