Artikel 1: Algemeen
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Kluwer Opleidingen (hierna "Wolters Kluwer" genoemd), met de domeinnaam www.kluweropleidingen.be, www.kluwerformations.be, www.kluwertraining.be en www.kluwerformations.lu en alle websites die door Wolters Kluwer werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'.

Deze Website is gecreëerd en wordt beheerd door Kluwer Opleidingen nv, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0456.675.010. Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridische  samenwerkingsverband gecreëerd.

Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van Wolters Kluwer, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Wolters Kluwer (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Wolters Kluwer, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer en de klant/gebruiker.

Artikel 2: Toegang tot de website
Wolters Kluwer stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden

Artikel 3: Intellectuele rechten
De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Wolters Kluwer, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren
die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Wolters Kluwer.

Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Wolters Kluwer is ten strengste verboden.


Artikel 4: Aansprakelijkheid
Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Wolters Kluwer en haar eventuele filialen.

Wolters Kluwer en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Wolters Kluwer biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.

Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Wolters Kluwer gewaarschuwd werd voor deze schade.

Zo is Wolters Kluwer evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Wolters Kluwer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele
overdracht van virussen via zijn Website.

Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Wolters Kluwer wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Wolters Kluwer zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde
inbraak.

Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens

(BESCHERMING VAN DE PRIVACY)

Artikel 6: Hyperlinks
De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.WoltersKluwer.be en www.wolterskluwer.lu en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Wolters Kluwer kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Wolters Kluwer behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is.

Indien u niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.