Versterking interne controle bij FOD Financiën

Audit, Control & Governance nr. 2015/11

Sinds begin maart jl. werd de interne controle binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAF) versterkt door het oprichten van drie nieuwe diensten (of cellen): Cel Organisatiebeheersing, Cel Interne Controle, Cel Interne Inspectie. Het besluit ter zake van de voorzitter van het directiecomité verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2015. [Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 2 februari 2015 tot oprichting van de Cel Organisatiebeheersing en de operationele cellen: Cel Interne Controle en Cel Interne Inspectie, door omvorming van de bestaande Bijstand en Interne Controle diensten (BS 16 februari 2015).]

Taken

De Cel Organisatiebeheersing heeft twee taken:

  • enerzijds de coördinatie, leiding en sturing van de cellen Interne Controle en Interne Inspectie; en
  • anderzijds de evaluatie van de processen van interne controle en interne inspectie.

De Cel Interne Controle heeft de volgende taken:

  • uitvoeren van risicoanalyses en risicocontroles bij projecten en van de processen van de AAF;
  • instaan voor de monitoring van de risico's en de controlemaatregelen van de projecten en processen van de AAF;
  • instaan voor de monitoring van de domeinen van de controleomgeving en van de impact en de effecten van verbeteringen op dit vlak;
  • verstrekken van relevante informatie m.b.t. alle aspecten van het internecontrolesysteem aan interne en externe belanghebbenden.

Opmerkelijk hierbij is dat de evaluatie van het internecontrolesysteem van de AAF zelf behoort tot de opdrachten van de Interne Auditdienst.

De Cel Interne Inspectie heeft als taken:

  • het onderzoeken van klachten en meldingen die betrekking hebben op schendingen (of vermoedelijke schendingen) van de integriteit,
  • het voeren van preventieve en correctieve acties in het kader van het integriteitsbeleid.

Besluit

Via dit besluit beoogt men ongetwijfeld een verdere stap te zetten in de versterking van het internecontrolesysteem. Benieuwd evenwel hoe de wisselwerking tussen deze cellen en de interne-auditafdeling zich zal ontwikkelen.

Flor Keulemans