Doelstellingen

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams gewest bevoegd voor o.a. de woninghuurwetgeving en woonfiscaliteit.

Op 14 juli laatstleden keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goed. Dit nieuw Vlaams Huurdecreet beoogt de modernisering van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder) en wil een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het decreet zal als Lex specialis voorrang hebben op het gemene huurrecht uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet volledig opheffen. Momenteel ligt het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet ter advies bij de Vlaamse Woonraad, daarna gaat het naar de Raad van State. Het Vlaams Parlement zal allicht in het voorjaar van 2018 het ontwerpdecreet goedkeuren. De inwerkingtreding is voorzien op 1 september 2018.

Tijdens deze webinar zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit het nieuw Huurdecreet nader bekijken en toelichten.

Bestemd voor

  • advocaten, magistraten, notarissen
  • vastgoed

Programma

Situering Vlaamse “huur”bevoegdheden vs. federale bevoegdheid – welke bevoegdheden bij welke overheid

Bespreking van de voornaamste wijzigingen in het nieuwe Huurdecreet:

1. Het toepassingsgebied: hoofdverblijf en studentenhuisvesting. Hoewel de Vlaamse overheid bevoegd is voor alle specifieke regels inzake verhuur van voor bewoning bestemde goederen (dus ook vakantiewoningen, tweede woningen, …) beperkt het nieuwe decreet zich in een eerste fase tot de hoofdverblijven en de studentenkamers.

2. Welke gegevens mag de verhuurder vragen? Wat kan en wat kan niet?

3. Uitbreiding van de opzegmogelijkheden: versoepeling van de opzegging voor renovatie. Invoering van opzegmogelijkheden voor korte duurcontracten.

4. Bescherming van de huurder. Verplichte brandverzekering voor de huurder.

5. Huurwaarborg verhoogd. In ruil voor de verhoging zal een anonieme, renteloze ‘overheids’huurwaarborglening in het leven geroepen worden om de drempel tot de private huurmarkt voor de allerzwaksten te verlagen.

6. Regeling voor het geval van overlijden van de huurder. Ontbinding van de huur wordt gemakkelijker wanneer de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen of onbekend zijn gebleven.

Regeling medehuur. Zowel de geïnstitutionaliseerde partnerrelaties (gehuwden en wettelijk samenwonenden) als de feitelijke partners en "samenhuizers" komen aan bod.

Docent(en)

Pieter Pauwels

Pieter Pauwels, advocaat, Pauwels Advocaten

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (2 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (2 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (2 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven