IAS/IFRS - basisopleiding

Versterk uw kennis en breng klaarheid in de IAS/IFRS-materie

Beursgenoteerde bedrijven in de EU hanteren verplicht de IAS/IFRS-normen. Andere niet-genoteerde bedrijven volgen meer en meer.

De cursus gaat uitgebreid in op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

De inhoud van deze summer course is min of meer gelijklopend met de basisopleiding IAS/IFRS, maar met veel meer praktische oefenmomenten. Na deze opleiding:

hebt u een klare kijk op de verschilpunten met de huidige boekhoudwetgeving en weet u op welke vlakken u aan het werk moet.

bezit u de nodige voorkennis zodat u zich tijdig en weloverwogen voorbereidt en het maximum uit de mogelijkheden haalt.

begrijpt u de IAS/IFRS-normen en kunt u nieuwe ontwikkelingen op hun waarde inschatten.

Doelstelling

Wat betekenen de IAS/IFRS-normen voor de presentatie van de jaarrekening en voor de waardering van activa en passiva?

Die kennis is vandaag onontbeerlijk als u aan geconsolideerde jaarrekeningen werkt.

De docent inventariseerde en selecteerde alle onontbeerlijke IAS/IFRS-informatie. De inhoud wordt verspreid over 3 lesdagen zodat u extra momenten heeft om samen met de docent, aan de hand van oefeningen, de theorie onder de knie te krijgen.

Programma

De cursus gaat uitgebreid in op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

A. Inleiding

B. Voorstelling van de jaarrekening

Raamwerk

IAS 1 Presentatie van de jaarrekeningen

IAS 7 Het kasstroomoverzicht

IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten

IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS

IAS 18 Opbrengsten

C. Waardering van activa

IAS 2 Voorraden

IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden

IAS 16 Materiële vaste activa

IAS 17 Leaseovereenkomsten

IAS 23 Financieringskosten

IAS 36 Bijzondere waardeverminderingen van activa

IAS 38 Immateriële activa

IAS 40 Vastgoedbeleggingen

D. Waardering van passiva

IAS 19 Personeelsbeloningen

IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa

E. Consolidatie, fusies en acquisities

IFRS 3 Bedrijfscombinaties

IAS 27 Geconsolideerde en afzonderlijke jaarrekeningen

IAS 28 Administratieve verwerking van investeringen in geassocieerde deelnemingen

IAS 31 Financiële verslaggeving van belangen in joint ventures

F. Financiële instrumenten

IAS 32 Informatieverschaffing en presentatie

IAS 39 Opname en waardering

IFRS 7 Financial instruments: disclosures

G. Capita selecta

IAS 10 Gebeurtenissen na balansdatum

IAS 12 Winstbelastingen

IAS 14 Gesegmenteerde informatie (IFRS 8)

IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun

IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen

IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen

IAS 26 Administratieve verwerking en verslaggeving door werknemerspensioenfondsen

IAS 29 Financiële verslaggeving in economieën met hyperinflatie

IAS 30 Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en soortgelijke financiële instellingen

IAS 33 Winst per aandeel

IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving

IFRS 2 Betalingen op basis van aandelen

IFRS 5 Vaste activa gehouden voor verkoop en stopgezette activiteiten

Trainers en docenten

Anton Nuttens, bedrijfsrevisor en vennoot, Mazars Bedrijfsrevisoren

Doelgroep

algemeen directeuren

financieel directeuren

bedrijfsleiders

accountants

boekhouders

hoofdboekhouders

bedrijfsrevisoren

controllers

consolidationmanagers

reportingmanagers

financieel analisten

belastingadviseurs

advocaten

juristen

Resultaten

Kluwer Opleidingen contacteerde een specialist ter zake, selecteerde een overzichtelijk naslagwerk en maakt zo alle beschikbare knowhow voor u toegankelijk zodat u sneller en doordachter met IAS en IFRS aan de slag gaat. In deze opleiding onderzoekt u de diverse pistes om het maximum uit IAS en IFRS te halen. U leert de internationale normen voor het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen kennen en ze toepassen aan de hand van toelichtingen en oefeningen.

Pluspunten

U leert de IAS/IFRS-normen kennen en begrijpen aan de hand van praktische voorbeelden en scenario's.

De docent gaat in op concrete vragen en discussies.

U ontvangt gratis het boek 'Aan de slag met IFRS', dat uitgebreid in gaat op alle IAS/IFRS-standaarden en hun interpretaties met:

- duidelijke verklaringen en illustraties van de nieuwe standaarden (IAS/IFRS) en interpretaties (SIC/IFRIC);

- een uitgebreide bespreking van de verschillende standaarden, op basis van een vaste structuur: het doel, de ingangsdatum, de overgangsbepalingen ... tot en met de uitzonderingen;

- een vergelijking met de Belgische wetgeving en de US GAAP;

- tal van praktische voorbeelden;

- een modeljaarrekening.

Deelnemers getuigen

"Het tempo: 3 dagen is zeker niet te veel om het volledige pakket door te nemen. De kleine groep maakt het mogelijk om rekening te houden met de specifieke verwachtingen van de verschillende deelnemers. De opleiding geeft een duidelijk overzicht van de voornaamste standaarden met voldoende uitleg, praktische voorbeelden én informatie over toekomstige wijzigingen."

Leen Soenen, accounting & control manager,

Plaats en data

PlaatsLocatieDatumOpmerkingInschrijven
DiegemKluwer Learning Center (Novotel Brussels Airport)30-06, 02-07 en 07-07-2015 van 9 tot 17.30 uur > Inschrijven  

Prijs

1 700 euro excl. 21 % btw

Tot 50% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Meer info

Tel: +32 15 - 45 34 30
Fax:+32 15 - 42 28 31
E-mail: info@kluweropleidingen.be

IAESSNB