Tijdens deze studienamiddag worden, naar jaarlijkse traditie, een aantal belangrijke evoluties in het faillissementsrecht kritisch geanalyseerd, aangezien er in de tweede helft van 2016 en 2017 heel wat belangrijke arresten en vonnissen werden gewezen. Zowel het Europees Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie als diverse hoven van beroep en rechtbanken van koophandel hebben talrijke uitspraken geveld, waaruit de sprekers een selectie hebben gemaakt ten behoeve van de practicus van het faillissementsrecht.

Sprekers

eddy_van_camp

meester Eddy Van Camp

advocaat-vennoot, EVC Advocaten

Studies :

 • Doctor in de Rechten K.U. Leuven;
 • Licenciaat in het Notariaat.

Activiteiten :

 • Advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 1969.
 • Plaatsvervangend Vrederechter 12e kanton Antwerpen;
 • Curator;
 • Geaccrediteerd bemiddelaar in commerciële zaken;
 • Auteur van "De nieuwe faillissementswet" (reeks Nieuwe Wetgeving Kluwer);
 • Redactielid Kluwer faillissement en gerechtelijk akkoord.
ilse_mertens

meester Ilse Mertens

advocaat-vennoot, EVC Advocaten

Meester Ilse Mertens is Senior Partner bij het advocatenkantoor EVC Advocaten. Ze is intussen meer dan 25 jaar werkzaam bij dit kantoor; alsook meer dan 28 jaar aan de Antwerpse Balie. 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Faillissementsrecht: Een overzicht van recente rechtspraak

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

curatoren_vereffenaars_actuele_ontwikkelingen

Curatoren en Vereffenaars: actuele ontwikkelingen III - 2014

Intersentia

Het insolventierecht is voortdurend in beweging. De afgelopen jaren werd er bijzonder veel aandacht besteed aan het redden van ondernemingen in moeilijkheden door de invoering en de daaropvolgende aanpassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen. Daarnaast probeerde de wetgever ook de vereffeningsprocedure efficiënter te maken. 

Om deze evoluties te duiden, werd in 2013 een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd. Deze opleiding speelt in op de bepaling in de Faillissementswet die vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Sinds 2006 worden ook vereffenaars van vennootschappen gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld.

Dit boek bundelt een aantal bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. Het boek is een actualisering van de twee gelijknamige boeken die respectievelijk in 2006 en 2010 verschenen zijn. De bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2009. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die op verschillende punten hun gelding behouden. Het boek bevat uitgebreide informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. 

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopige bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants.

misbruik_van_vennootschapsgoederen_2017

Misbruik vennootschapsgoederen 2017

Larcier

Globale en grondige aanpak:
Het werk bespreekt en analyseert, op basis van de bestaande rechtspraak en rechtsleer, alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen, zowel op zichzelf als in hun onderlinge samenhang, mede rekening houdend met de inherent vennootschapsrechtelijke aspecten ervan.

Na een bondlge situering van het misdrijf in het Belgische strafrecht, zowel vanuit de ratio legis van de strafbepaling als ten aanzien van de reeds voorheen bestaande vermogensmisdrijven, wordt grondig ingegaan op het personeel toepassingsgebied, de materiele constitutieve bestanddelen en het moreel element.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bestraffing, de verjaringsrechtelijke aspecten en de burgerlijke vordering, met inbegrip van enkele samenhangende vermogensgerelateerde aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders. Tot slot worden enkele bijzondere toepassingen besproken (misbruik van vennootschapsgoederen en intragroepsverrichtingen; corporate opportunities; bestuurdersvergoedingen;...).

Praktijkgericht:
Het werk brengt duidelijkheid in onder meer volgende kwesties:

 • Kent de strafbare deelneming slechts een beperkte toepassing (met name enkel in hoofde van buitenstaanders van de vennootschap), door de gelding van de wettelijke toerekening t.a.v. de daders van het misdrijf?
 • Is misbruik van vennootschapsgoederen door omissie mogelijk? 
 • Vertoont het concept van het vennootschapsbelang voor het misdrijf enige relevantie?
 • Is een effectief geleden schade (in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W.) vereist of volstaat de blootstelling aan een risico op schade? - Wat is de precieze draagwijdte van het begrip “betekenisvol”?
 • Kunnen vennoten en/of schuldeisers zich op ontvankelijke wijze burgerlijke partij stellen uit hoofde van misbruik van vennootschapsgoederen en, zo ja, voor welke schade?”
achterstelling_schuldvorderingen_insolventierecht-2017

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht - 2017

Intersentia

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.

Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.

beslagzakboekje2017

Beslagzakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2017 vindt u ondermeer:

 • de nieuwe wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
 • het dwangbevel in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hoe de beslagrechter volgens het Hof van Cassatie hiermee moet omgaan 
 • de nieuwe cassatierechtspraak inzake de omvang van de bevoegdheid van de beslagrechter 

De stof is bijgehouden tot medio 2016 (rechtsleer en rechtspraak) en 15 januari 2017 (wetgeving).

collectieve_schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling - 2017

Intersentia

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

vrij_beroep_bankroet_doorstart

Het vrij beroep: bankroet of doorstart? - 2016

Intersentia

De meeste beoefenaars van een vrij beroep zullen zich met gepaste trots ondernemer noemen. Ook juridisch zijn ze een ‘onderneming’ in de zin van moderne economische wetgeving (zoals het WER). Sinds de Wet Natuurlijke Rechter zijn ze ook een ‘onderneming’ in de zin van het aanknopingspunt van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. 

Toch is een vrij beroeper nog altijd niet onderworpen aan het insolventierecht. Dit is nog altijd het belangrijkste restant van de traditionele vrijstelling van het vrij beroep van de geboden en verboden van het handelsrecht. Én van de voordelen ervan: het actuele insolventierecht (met onder meer de verschoonbaarheid en de gerechtelijke reorganisatie) staat immers ver van het oude idee van la faillite sanction. Het Algemeen Beleidsplan van de minister van Justitie stelt een overheveling, in overleg met de minister van Economie, in het vooruitzicht van de regels van het handelsrecht naar het Wetboek van economisch recht. 

Of en hoe de vrije beroeper onderworpen kan worden aan het faillissement en het gerechtelijk akkoord is wellicht het meest actuele en vernieuwende thema in dit boek, met een voorwoord van de minister van Justitie. Maar ook andere vragen over de toepassing van het ondernemingsrecht op vrije beroepers komen aan bod. Wat betekent het huidige en komende vennootschapsrecht voor de uitoefening van het vrij beroep in vennootschapsvorm? Hoe zit het met de regeling van marktpraktijken door vrije beroepers en hun verhouding met het mededingingsrecht? 

Dit boek richt zich naar de beoefenaars van juridische vrije beroepen en cijferberoepen, magistraten, alsook naar de adviseurs van andere vrije beroepen zoals artsen, architecten of apothekers. Dit boek is een weerslag van een studiedag georganiseerd door Jura Falconis in de lente van 2016.

draaiboek_curatoren_faillissementen_vastgoed_vlaams_gewest

Draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest - 2016

Die Keure

Het draaiboek is een praktische handleiding voor curatoren die te maken hebben met mogelijk verontreinigd vastgoed bij een faillissement. Het is een resultaat van een samenwerking tussen OVAM, de Orde van Vlaamse Balies en het Gennootschap Advocaten Publiekrecht vzw.

Praktische informatie

Tijdstip & locatie

25 oktober 2017

9 november 2017

Holiday Inn Expo Gent

De Jachthoorn Kontich

Duur 13.30u - 17.00u  
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven | Faillissementsrecht: Een overzicht van recente rechtspraak

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37