Elke aandeelhouder, ongeacht of om een minderheids- dan wel een meerderheidsaandeelhouder gaat, kan bepaalde rechten laten gelden binnen de vennootschap.

Afhankelijk van zijn “aandeelhoudersgewicht” zullen zijn of haar rechten zwaarder of lichter doorwegen. Zo heeft iedere aandeelhouder stemrecht, maar zal niet elke aandeelhouder het recht hebben om de uitsluiting van een andere aandeelhouder te vorderen.

De spreker zal dan ook de thematiek van aandeelhoudersrechten benaderen zowel vanuit meerderheids- als minderheidsaandeelhouders.

Vanuit dit uitgangspunt loodst de spreker u vervolgens doorheen de meest voorkomende actiemiddelen en rechten van aandeelhouders bij vennootschapsgeschillen (preventief en curatief - gerechtelijk en buitengerechtelijk).

Aan de hand van talrijke gerechtelijke uitspraken en op basis van heel wat eigen beroepservaring, krijgt u als practicus een mooi overzicht van deze voor de praktijk toch zeer belangrijke materie.

Sprekers

brecht-lambrecht

meester Brecht Lambrecht

advocaat-vennoot, Storme, Leroy, Van Parys en praktijkassistent UGent

Licentiaat in de rechten 2002 UGent 
Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School - HUBrussel) 
Aggregaat lerarenopleiding in de rechten (AILO) 2006 UGent 

Advocaat vanaf 1 oktober 2003 aan de balie te Dendermonde - sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent
Advocaat-vennoot Storme Leroy Van Parys 
Praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht sinds 2012
Auteur van diverse publicaties - geeft geregeld seminaries

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Aandeelhoudersrechten in de ondernemingspraktijk

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

vennootschap-in-pocket-2017

Vennootschap in pocket 2017/1

Wolters Kluwer

Het bedrijfsleven vindt in Vennootschap in pocket al jaren zijn dagelijkse gids binnen de regelgeving voor het vennootschapsleven. Dit boek bevat naast de geactualiseerde wetteksten ook de praktische toelichtingen betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het vennootschapsrecht en de fiscaliteit van de ondernemingen. Deze worden aangevuld met de nieuwe fiscale en financiële kerncijfers.

Het eerste deel bespreekt de boekhoudkundige regels voor vennootschappen, evenals de jaarrekening.
Het tweede deel bevat het Wetboek van Vennootschappen, haar uitvoeringsbesluit en bespreekt daarnaast ook de verschillende vennootschapsvormen.
Het derde deel behandelt alles ivm de inkomstenbelastingen.
Deel vier verzamelt de verschillende nuttige cijfers (van gezondheidsindex tot registratierechten).

Roger Tiest is bedrijfsrevisor, bestuurder bij Callens, Pirenne & co, en is erkend commissaris NBB/FSMA. Hij is professor aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Met Vennootschap in pocket biedt hij sedert vele jaren een praktijkgerichte en geactualiseerde documentatie aan kaderleden, accountants en auditors.

dé-gids-voor-vennootschappen-2016

Dé gids voor vennootschappen 2016

Wolters Kluwer

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving, is dit niet bepaald een makkelijke opdracht.

Dé gids voor vennootschappen kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder/zaakvoerder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader.

Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BVBA, CVBA, CVOA of Comm. VA. In de nieuwe versie hebben we o.a. oog voor de erfbelasting, geldleningen, de liquidatiereserve, het kosteloos mandaat en het gewijzigd systeem van bijdrageberekening, een belangrijk arrest over het gebruik van valse jaarrekeningen en de recente tendenzen wat corporate governance betreft. Kortom, een boek dat niet mag ontbreken in uw adviespraktijk en dat u ongetwijfeld veel ter hand zal nemen.

vennootschapsrecht_geannoteerd_2017

Vennootschapsrecht geannoteerd 2017

Die Keure

Deze uitgave bevat het wetboek en de meest courante wetteksten waarmee vennootschapsjuristen geconfronteerd worden. De basisteksten inzake verenigingen, boekhoudrecht en financieel vennootschapsrecht zijn dus ook opgenomen. Het handige trefwoordenregister maakt van dit wetboek een praktisch werkinstrument.

Deze nieuwe editie is qua wetgeving bijgewerkt t.e.m. B.S. 31 maart 2017. Ze bevat dus de belangrijke wijzigingen door de omzetting van de auditrichtlijn in het Belgisch recht.

De equipe achter dit wetboek bestaat uit academici en praktijkjuristen uit alle betrokken beroepsgroepen: de advocatuur, de magistratuur, het notariaat, de banksector, de accountancy, de boekhouders en het revisoraat.

handboek_vennootschappen-algemeen_deel

Handboek Vennootschappen – Algemeen deel (2016)

Larcier

Volledige en exhaustieve ontsluiting van het algemeen vennootschapsrecht:

Dit Handboek geeft een volledig overzicht van de regels die ten grondslag liggen van het Belgische vennootschapsrecht, met een systematische doorsteek naar, en toepassing op, de verschillende vennootschapsvormen.

Dit eerste boekdeel behandelt de aspecten die gemeen zijn aan alle vennootschapsvormen. De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap), de regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (van oprichting tot ontbinding en vereffening), de buitenlandse vennootschappen, de effecten, de fusies en splitsingen, de omvorming van één vennootschapsvorm in een andere, de vennootschap met sociaal oogmerk, en het Europees recht worden uitvoerig besproken. 

Het boek is rond een aantal basisstellingen opgebouwd, met name dat aan elke vennootschap een overeenkomst ten grondslag ligt die blijft doorwerken nadat ze rechtspersoonlijkheid verwerft, en dat het recht bedoelde om elke rechtspersoon als een volledig rechtssubject, met een eigen vermogen, rechten en verplichtingen en aansprakelijkheid, te behandelen vanaf haar oprichting tot aan de sluiting van haar vereffening. 
De auteur heeft er daarbij voor gekozen alle relevante rechtspraak van de laatste 75 jaar te verwerken, benevens andere belangrijke oudere uitspraken.

++

In dit eerste, algemeen deel wordt aandacht besteed aan de  overeenkomst van vennootschap, de rechtspersoonlijkheid en de regels die gemeen aan alle vennootschapsvormen zijn.
(In een volgend, nog te verschijnen, deel zullen de verschillende vennootschapsvormen worden toegelicht.
Dat tweede, nog te verschijnen,  deel zal rekening houden met de geplande wijzigingen van het vennootschapsrecht)

misbruik_vennootschapsgoederen

Misbruik van vennootschapsgoederen 2017

Larcier

Globale en grondige aanpak:
Het werk bespreekt en analyseert, op basis van de bestaande rechtspraak en rechtsleer, alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen, zowel op zichzelf als in hun onderlinge samenhang, mede rekening houdend met de inherent vennootschapsrechtelijke aspecten ervan.

Na een bondlge situering van het misdrijf in het Belgische strafrecht, zowel vanuit de ratio legis van de strafbepaling als ten aanzien van de reeds voorheen bestaande vermogensmisdrijven, wordt grondig ingegaan op het personeel toepassingsgebied, de materiele constitutieve bestanddelen en het moreel element.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bestraffing, de verjaringsrechtelijke aspecten en de burgerlijke vordering, met inbegrip van enkele samenhangende vermogensgerelateerde aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders. Tot slot worden enkele bijzondere toepassingen besproken (misbruik van vennootschapsgoederen en intragroepsverrichtingen; corporate opportunities; bestuurdersvergoedingen;...).

Praktijkgericht:
Het werk brengt duidelijkheid in onder meer volgende kwesties:

  • Kent de strafbare deelneming slechts een beperkte toepassing (met name enkel in hoofde van buitenstaanders van de vennootschap), door de gelding van de wettelijke toerekening t.a.v. de daders van het misdrijf?
  • Is misbruik van vennootschapsgoederen door omissie mogelijk? 
  • Vertoont het concept van het vennootschapsbelang voor het misdrijf enige relevantie?
  • Is een effectief geleden schade (in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W.) vereist of volstaat de blootstelling aan een risico op schade? - Wat is de precieze draagwijdte van het begrip “betekenisvol”?
  • Kunnen vennoten en/of schuldeisers zich op ontvankelijke wijze burgerlijke partij stellen uit hoofde van misbruik van vennootschapsgoederen en, zo ja, voor welke schade?”
vennootschapskapitaal_schuldeisers

Vennootschapskapitaal en schuldeisers 2014

Intersentia

Het maatschappelijk kapitaal vervult een centrale rol op het vlak van de bescherming van vennootschapsschuldeisers. Sinds enige tijd staat de gedachte van schuldeisersbescherming op basis van de kapitaalfiguur evenwel onder toenemende druk. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor de nieuwe en vernieuwende analyse van de Belgische en Europese kapitaalregelen die dit lijvige boek biedt.

Het eerste deel bespreekt de huidige Europese en Belgische regelen inzake kapitaalvorming en kapitaalbehoud. Alle belangrijke evoluties die zich op dit vlak gedurende het voorbije decennium in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer hebben voorgedaan, komen daarbij aan bod. De rode draad doorheen deze analyse is de vraag in welke mate deze kapitaalregelen effectieve instrumenten zijn ter bescherming van vennootschapsschuldeisers.
In een tweede deel worden de verschillende alternatieven voor de bestaande benadering van deze problematiek met eenzelfde kritische zin geanalyseerd. Onder meer de volgende topics komen daarbij aan bod: het belang van openbaarmakingsverplichtingen en negatieve zekerheden (covenants), de rol van het vennootschapsbestuur bij dreigende insolventie (wrongful trading) en de verschillende manieren waarop uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden ingeperkt (solvency tests).

Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV’s en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.

wetboek-vennootschappen-verenigingen

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2016-2017

Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen. Zo bevat dit ene boek ondermeer de volledige tekst van de overname- en transparantiewetgeving, de nieuwe vzw-wet en de recent gewijzigde artikels uit het Wetboek van Vennootschappen.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Praktische informatie

Tijdstip 21 november 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl btw)

275 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2016-2017 (uitgave Kluwer ter waarde van 91,41€), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

3,5 uren

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Aandeelhoudersrechten in de ondernemingspraktijk - 21/11/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37