Bedrijfsgeheimen zijn voor veel ondernemingen de basis van hun succes en dus ook de reden waarom deze moeten afgeschermd blijven van de buitenwereld om de economische waarde ervan niet in het gedrang te brengen.

Nochtans is het niet ondenkbaar dat derden op onrechtmatige wijze kennis proberen te nemen van gevoelige informatie, terwijl een onderneming in de praktijk een aantal van haar bedrijfsgeheimen al dan niet op beperkte schaal moet verspreiden aan onmisbare economische actoren zoals bedrijfsleiding, werknemers, aandeelhouders, bepaalde klanten of leveranciers. Ook bij negotiaties in het kader van een aandelenverkoop of (gedeeltelijke) overdracht van activa rijst de vraag in welke mate een onderneming haar bedrijfsgeheimen kan beschermen tegen deloyaal gedrag van geïnteresseerden.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgericht overzicht van de mogelijke beschermingstechnieken, alsook van de acties bij inbreuken en dit zowel vanuit handels-, sociaal- en vennootschapsrechtelijke invalshoek. Uiteraard wordt volop aandacht besteed aan de Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen), die besproken wordt onder huidig en komend recht.

Sprekers

antwerp_de-winter_koen_15612_cv

Koen De Winter

advocaat-vennoot, Baker McKenzie

Koen De Winter chairs the Intellectual Property Practice Group in Belgium, and co-chairs the Dispute Resolution Practice Group. He concentrates on IP, litigation, and commercial law, and is consistently mentioned in Chambers Global, Legal 500 and other publications. He joined the Firm in 2002 as a lateral partner.

Practice Focus

Mr. De Winter's practice focuses on intellectual property, dispute resolution, trade and commerce.
Representative Legal Matters
Advising and conducting litigation on the full spectrum of IP related matters, trade secrets and unfair competition.

Advising and conducting litigation and arbitration regarding civil, commercial and corporate disputes.

Counseling on a wide range of commercial matters, including distribution law, supply and services agreements, advertising and fair trading.

brussels_burg_sebastian_14059

Sebastian Burg

advocaat, Baker McKenzie

Sebastian Burg is a partner in Baker McKenzie’s Employment Practice Group in Brussels. He joined the Firm in 2001 and advises domestic and multinational corporations on all areas of Belgian and EU individual and collective employment law. Mr. Burg regularly speaks in seminars and workshops on different topics related to his practice.

Practice Focus

Mr. Burg's practice focuses on employment contracts, international employment, employment termination, collective lay-off and closing of enterprises, industrial relations and industrial actions. He also handles negotiations with unions on collective bargaining agreements, transfers of undertaking, employment aspects of mergers and acquisitions and outsourcing, executive compensation, corporate governance and non-compete and restrictive covenants. Mr. Burg represents domestic and multinational corporations before the Belgian courts in employment litigation.

antwerp_houben_robby_46214_v2

Robby Houben

Professor vennootschapsrecht en financieel recht , UAntwerpen

Prof. dr. Robby Houben ging na zijn opleiding tot Licentiaat / Master in de Rechten in 2005 aan de slag als assistent vennootschaps- en financieel recht aan de UAntwerpen tot 2011. In 2010 behaalde hij zijn doctoraat (‘schuldvergelijking”). Sinds 2011 is Robby Houben docent aan de UAntwerpen en advocaat aan de balie van Antwerpen, met specialisatie in vennootschaps- en financieel recht. Hij is thans ook gastdocent aan de Franse Université Toulouse 1 Capitole en visiting researcher aan de Zweedse Uppsala Universitet.

Prof. Houben is auteur van talrijke nationale en internationale publicaties in tijdschriften en boeken binnen het ruime domein van het vennootschaps- en financieel recht. Hij geeft regelmatig lezingen tijdens nationale en internationale congressen. Hij is coördinator van de internationale zomerschool van de faculteit rechten aan de Universiteit Antwerpen. Ook is hij promotor van een onderzoeksproject over het snijvlak van macro- en micorprudentieel toezicht in het raam van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme in opdracht van de Nationale Bank van België. Hij treedt op als onafhankelijk expert voor de Panama commissie van het Europees Parlement en schreef in die hoedanigheid de studie "The mandate of the Panama Inquiry Committee. An Assessment".

Robby Houben is lid van de deelredactie financieel recht van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge (TBH / RDC) en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap / Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS). Hij is verantwoordelijk voor de sectie België van het International Company and Commercial Law Review.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken?

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

marktpraktijken

Marktpraktijken RABG-2017/5

Larcier

RABG 2017/5 bevat geannoteerde rechtspraak over diverse items van marktpraktijken: Stakingsvordering: belang; Afwerving cliënteel/leveranciers; Misleidende reclame; Vergelijkende reclame; Afbrekende reclame; Aanhaking,...

beeindiging-vennootschapsmandaat

Beëindiging van het vennootschapsmandaat

Larcier

Vennootschappen treden op via hun vennootschapsorganen. De leden hiervan worden belast met een specifiek mandaat. Bij de beëindiging van het mandaat moeten bepaalde regels in acht worden genomen.

Dit werk is volledig gewijd aan de beëindiging van vennootschapsmandaten. Eerst worden de verschillende vennootschapsmandaten kort in herinnering gebracht. De regels bij beëindiging verschillen van mandaat tot mandaat, ook al wordt voor de algemene principes wel teruggegrepen naar de  burgerrechtelijke bepalingen van de lastgeving. Dit werk bespreekt per mandaat en vennootschapsvorm welke formaliteiten moeten worden nageleefd.

Vervolgens wordt gekeken naar de risico’s, indien de beëindiging van een mandaat niet correct wordt doorgevoerd of doorgevoerd onder begeleidende omstandigheden die rechtsmisbruik zouden uitmaken.

De beëindiging van het mandaat brengt bepaalde gevolgen met zich mee: Dient de vennootschapsmandataris zijn mandaat tijdelijk verder te zetten totdat in zijn/haar vervanging is voorzien? Is hij/zij gebonden aan een confidentialiteitsverplichting en mag concurrentie worden gevoerd?

Voor de bestuurder van een naamloze vennootschap geldt het principe van de ad nutum herroepbaarheid.

Maar wat met de andere vennootschapsmandatarissen: kunnen zij een zekere ontslagbescherming bekomen? De ontslagbescherming kan mogelijks een belangenconflict in hoofde van de vennootschapsmandataris doen ontstaan. Het werk bekijkt hoe hiermee dient te worden omgegaan.

Tenslotte wordt de situatie onderzocht waarbij het zelfstandige statuut van de vennootschapsmandataris wordt aangevochten na beëindiging van het vennootschapsmandaat.

101-juridische-vragen-over-concurrentie

101 juridische vragen over concurrentie

Intersentia

“Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen.”
(art. II.3 Wetboek van economisch recht)

Mededinging houdt verband met verschillende basisbeginselen van de vrije markt, zoals de bescherming van de vrijheid van ondernemen, de bescherming van de consumentenmarkt en de bescherming van intellectuele eigendom. In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen.

Al deze vragen worden op een heldere en bondige wijze beantwoord door een equipe van ervaren advocaten, allen verbonden aan het advocatenkantoor CMS.

De duidelijke meerwaarde van dit handige boek ligt in de multidisciplinaire benadering van het thema vanuit zowel het vennootschapsrecht, het sociaal recht, het handelsrecht als het mededingingsrecht.

concurrentie-en-afwerving

Concurrentie en afwerving

Wolters Kluwer

Concurrentie en afwerving komen meer en meer in de aandacht. Dat is zeker het geval gelet op de huidige mobiliteit op de arbeidsmarkt. Werkgevers trachten werknemers te overtuigen om bij hen te komen werken, maar wensen niet dat deze werknemers later de opgedane kennis in hun nadeel gaan gebruiken. Het is om die reden dat werkgevers vragen hoe zij kunnen voorkomen dat werknemers snel vertrekken en hoe zij kunnen verhinderen dat (ex-)werknemers bij concurrenten in dienst treden en hun kennis voor deze concurrenten aanwenden.

In dit werk wordt nagegaan onder welke voorwaarden concurrentie en afwerving zijn toegelaten en wat mogelijke actiemiddelen van de (ex-)werkgever zijn om de nadelige gevolgen ervan in te perken.

zakengeheim

Zakengeheim

Die Keure

De economische waarde van een zakengeheim vloeit voort uit het feit dat geïnteresseerde derden er niet op eenvoudige wijze kennis van kunnen nemen. Een rationele ondernemer schermt zijn zakengeheimen dan ook af van de buitenwereld om de economische waarde ervan niet in het gedrang te brengen.

Sommige derden schrikken er echter niet voor terug om op onrechtmatige wijze kennis te nemen van de informatie door de veiligheidsmaatregelen van de ondernemer te omzeilen of te doorboren. De ondernemer kan voor de economische exploitatie van de informatie bovendien genoodzaakt worden om zijn zakengeheimen op beperkte schaal te verspreiden aan onmisbare economische actoren zoals werknemers, potentiële klanten of leveranciers. De vraag rijst op welke wijze de ondernemer zijn zakengeheimen kan beschermen tegen deloyaal gedrag van deze vertrouwelingen.

Bovendien wordt in de praktijk vaak gesteld dat de betrokkenheid bij een burgerrechtelijke respectievelijk administratiefrechtelijke procedure of de mededeling van het zakengeheim aan de overheid de snelste en meest zekere manieren zijn om een zakengeheim teniet te zien gaan. Het procedurele luik van dit boek onderzoekt in hoeverre deze vrees terecht is en wat voor instrumenten het recht biedt om het zakengeheim alsnog te vrijwaren in deze context.

contractuele-clausules-koop-aandelen

Contractuele clausules. Koop - aandelen

Intersentia

Koop – Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Praktische informatie

Tijdstip 19 september 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

BIV/BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01


4 juridische punten

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken? - 19/09/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37