De Juristendagen - 23, 25 en 30 augustus 2016

De negende editie van de Juristendagen van M&D Seminars, die dit jaar georganiseerd wordt in samenwerking met Jura, combineert traditiegetrouw juridische bijscholing met een zomerse ontspannen sfeer. Op rustig gelegen, aantrekkelijke locaties worden gedurende drie dagen vierentwintig opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij telkens een ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.


De formule van deze Juristendagen is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs vier sessies naar keuze volgen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant of Antwerpen en kan zich telkens bijkomend inschrijven voor twee of meerdere sessies naar keuze. In totaal kan een deelnemer dus twaalf sessies volgen, gespreid over de drie Juristendagen. De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar vennootschapsrecht, fiscaal recht, handelsrechtarbeidsrecht en bouwrecht.

Programma dinsdag 23 augustus 2016

De Lozen Boer - Lochristi

vanaf 09.00 u. onthaalkoffie en registratie van de deelnemers aan sessie 1 of sessie 2
09.30 u.           start van sessie 1 of sessie 2

Sessie 1. Arbeidsovereenkomsten: nuttige clausules

Meester Maarten Simon

 •  Niet-concurrentiebeding
  • Recente rechtspraak over de geldigheidsvoorwaarden
  • Bedingen gesloten in het kader van een dading
  • De dunne grens tussen niet-afwerving van cliënteel en niet-concurrentie
 • Scholingsbeding
 • Flexibiliteitsbeding
  • Kan de werkgever zich het recht voorbehouden eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen?
 • Afspraken over loon en bonussen
  • Wat zijn de valkuilen?

Sessie 2. Vennootschapsmandatarissen: sociaal statuut en ontslagbescherming

Meester Bram Van Dael

 • Sociaal statuut bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directiecomitélid, vaste vertegenwoordiger
 • Ontslagbescherming
 • Aanbevelingen inzake de redactie van contractuele bepalingen

11.00 u. pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 3 of sessie 4
11.30 u. start van sessie 3 of sessie 4

Sessie 3. Privacy en security in the cloud

Meester Ruben Roex

 • ‘Cloud’: verzamelnaam voor een amalgaam van diensten
 • De toepasselijke regels: bepaald door de klant (?)
 • Het gemeen privacyrecht: onzekerheid na Schrems
 • De lege ferenda: een nieuw gegevenbeschermingsrecht én nieuwe regels voor cyberveiligheid

Sessie 4. Strafrechtelijke risico's bij bedrijfsovername

Meester Frédéric Delbar

 • Overzicht van strafrechtelijke risico’s in het kader van een onderneming
 • De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon
 • Wat met de strafvordering na de bedrijfsovername?
 • Mogelijkheid tot fiscale en sociale regularisatie?
 • De positie van de overnemer en de raadgevers bij de overname

13.00 u. broodjesbuffet en registratie van de deelnemers aan sessie 5 of sessie 6
14.00 u. start van sessie 5 of sessie 6

Sessie 5. Collectief ontslag en sluiting van ondernemingen

Meester Emmanuel Wauters

 • Het begrip collectief ontslag: verschillen naargelang de toepasselijke wetgeving
 • Informatie en consultatieprocedure
 • Activering bij herstructurering: welke verplichtingen?
  • De oprichting van een tewerkstellingscel en mogelijke alternatieven
  • De inschakelingsvergoeding
 • Het sociaal plan
  • Financiële begeleidingsmaatregelen
  • SWT
  • Discriminatie - ontslagcriteria
  • De problematiek van de beschermde werknemers
 • De praktijk
  • Draaiboek
  • Termijnen - welke informatie wanneer verschaffen
  • Wanneer een sociaal plan onderhandelen
  • Implementatie van het plan - opvolging ontslagen

Sessie 6. Delegatie van bevoegdheden in de nv

Meester Emmanuel Leroux

De delegatie van bevoegdheden in de grotere vennootschappen is een noodzaak om de zaak praktisch werkbaar te houden. Toch dient ook te worden stilgestaan bij de juridische aspecten ervan. Deze zijn niet altijd helder geregeld door de wetgever. Tijdens deze uiteenzetting behandelt de spreker de verschillende juridische vormen van delegatie en de belangrijkste burgerrechtelijke aandachtspunten daarbij. Komen onder meer aan bod:

 • De delegatie van het dagelijks bestuur en de moeilijke afbakening van bevoegdheden
 • De delegatie aan het directiecomité en het gebrek aan succes van dit optioneel orgaan
 • De delegatie aan bijzondere lasthebbers
 • Het verschil tussen de organieke vertegenwoordiging en de lastgeving
 • Na de delegatie: wat blijft er over aan kerntaken voor de raad van bestuur?

15.30 u. pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 7 of sessie 8
16.00 u. start van sessie 7 of sessie 8

Sessie 7. Terbeschikkingstelling van werknemers in vennootschapsgroepen

Meester Filip van Bergen

 • Het principieel verbod van terbeschikkingstelling van werknemers: recapitulatie
 • Case study: het arrest van het Hof van Cassatie, 15 februari 2016, C.14.0488.F
 • Terbeschikkingstelling van werknemers tussen ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit
 • De mogelijkheid van terbeschikkingstelling via een werkgeversgroepering
 • Het meervoudig werkgeverschap
 • Advies 1973 van 23 februari 2016 van de Nationale Arbeidsraad – Update wetgeving en “de lege feranda”

Sessie 8. Bestuurders- en commissarisbeloningen onder belastingverdragen

Dr. Andy Cools

Een heel aantal bestuurders zijn vandaag niet meer louter nationaal actief maar besturen over de nationale grenzen heen één of meerdere ondernemingen binnen een groep.
De vraag rijst dan wie de heffingsbevoegdheid over deze directorsvergoedingen kan claimen? Immers, in beginsel kan zowel de bronstaat, zijnde de vestigingsstaat van het lichaam waarin de director een mandaat bekleedt, de woonstaat van de bestuurder alsook andersoortige bronstaten zoals de werkstaat (werkstaten) heffingsbevoegdheid opeisen. De heffingsbevoegdheid over bestuurders wordt vandaag echter geregeld in artikel 16 OESO. De actuele algemene regel in artikel 16 OESO luidt (al sedert het eerste OESO-Modelverdrag van 1963) dat de heffingsbevoegdheid met betrekking tot directors’ fees die worden verkregen ingevolge het gegeven dat een persoon ‘member of the board of directors’ is van een lichaam, wordt toegewezen aan de staat waarin het lichaam is gevestigd. Deze regeling kent een historische achtergrond, luidende dat het niet steeds eenvoudig is om na te gaan waar de feitelijke activiteiten van een director worden uitgevoerd.

In deze sessie gaat de spreker in hoofdzaak in op de vraag welke bestuurders precies onder deze regeling vallen. Gaat het zowel om uitvoerende als om niet - uitvoerende bestuurders en bovendien, welke vergoedingen worden precies beoogd? Als het ook om uitvoerende bestuurders gaat, wat is dan het onderscheid met een "gewone" manager"?

rond 17.30 u.  einde van de eerste Juristendag

Programma donderdag 25 augustus

Kasteel van Brasschaat

vanaf 09.00 u. onthaalkoffie en registratie van de deelnemers aan sessie 9 of sessie 10
09.30 u.           start van sessie 9 of sessie 10

Sessie 9. Aspecten van materieel insolventie en zekerheidsrecht

Meester Peter Baert

Tijdens deze sessie worden een aantal aspecten van het nationaal materieel insolventie- en zekerheidsrecht nader bekeken, een en ander in het licht van de hervorming van de Belgische wetgeving roerende zekerheden.

In iedere insolventieprocedure worden schuldeisers noodgedwongen mekaars concurrenten om betaling van hun vordering te bekomen. Wie gewapend met zekerheden aan de start verschijnt, zit alvast in een betere positie. In een tweede beweging moeten de zekerheden geldend gemaakt kunnen worden in de vaak turbulente insolventieprocedures, al dan niet met een internationale dimensie.

Sessie 10. Actualia M&A: Joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten

Meester Michael Heene

 • M&A anno 2016: trends and topics
 • Terugkeer van publieke transacties
 • Warranty & Indemnity insurance: belangrijke aandachtspunten voor M&A advocaten
 • De impact van Brexit
 • Van start-up tot Unicorn: joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten en geschillenregeling

11.00 u. pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 11 of sessie 12
11.30 u. start van sessie 11 of sessie 12

Sessie 11. Geschillenbeslechting in de vennootschap

Meester Rik Galle

 • Preventieve (interne) maatregelen voor de bestuurders
  • Onderzoekrecht van bestuurders
  • Statutaire bescherming: voordrachtrechten, vetorechten, wipbestuurder, preventieve conflictenbeslechting, enz.
 • Preventieve (interne) maatregelen voor de aandeelhouders
  • Bijstand van derden
  • Verdaging van de algemene vergadering
  • Individueel onderzoeks- en controlerecht
  • Vraagrecht
  • Statutaire bescherming: bijzondere meerderheden, preventieve conflictenbeslechting, enz.
 •   Gerechtelijke maatregelen
  • Sekwester
  • Nietigheid van besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur
  • Expert-bewaarnemer (alternatief voor voorlopig bewindvoerder en gerechtelijk deskundigenonderzoek)
  • Geschillenregeling: gedwongen overdracht (uitsluiting) / gedwongen overname (uittreding)

Sessie 12. Niet-concurrentie en werknemers

Meester Stijn Demeestere

 • Bescherming van cliënteel ten aanzien van werknemers.
  • Zijn voorbereidende concurrentiële handelingen ook verboden?
  • Mag de werknemer tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst elders of voor eigen rekening soortgelijke activiteiten doen?
  • In welke omstandigheden is een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd?
  • Kan een werknemer aansprakelijk worden gesteld en verplicht worden een schadevergoeding te betalen?
  • Bewijsmogelijkheden? Inzage mailbox? Getuigen?
 • Bescherming van cliënteel ten aanzien van werknemers na de arbeidsrelatie
  • Kan de voormalige werknemer het verbod worden opgelegd nog verder te werken bij de concurrent? Eventueel onder verbeurte van een dwangsom?
  • Stakingsvordering?
  • Schadevergoeding?
 • Bescherming van knowhow & geheimen
 • Draagwijdte van de bescherming ogv art.17,3° Arbeidsovereenkomstenwet

13.00 u. broodjesbuffet en registratie van de deelnemers aan sessie 13 of sessie 14
14.00 u. start van sessie 13 of sessie 14

Sessie 13. Borgstelling en insolventie

Professor Bertel De Groote en meester Kim Van Vaerenbergh

 • Collectieve schuldenregeling
  • De impact van een collectieve schuldenregeling in hoofde van de schuldeiser
  • De impact van een collectieve schuldenregeling in hoofde van de hoofdschuldenaar
  • De impact van een collectieve schuldenregeling in hoofde van de borg
   • Krachtlijnen
   • Het lot van de persoonlijke zekerheidsteller – collectieve schuldenregeling
 • Faillissement.
  • De impact van een faillissement in hoofde van de schuldeiser
  • De impact van een faillissement in hoofde van de hoofdschuldenaar
  • De impact van een faillissement in hoofde van de borg
 • De Wet Continuïteit van Ondernemingen (WCO)
  • De impact van een continuïteit van onderneming in hoofde van de schuldeiser
  • De impact van een continuïteit van onderneming in hoofde van de hoofdschuldenaar
  • De impact van een continuïteit van onderneming in hoofde van de borg
 • Ex cursus: het lot van de persoonlijk aansprakelijke partner –parallel tussen collectieve schuldenregeling en faillissement?!
  • Situering
  • Positie echtgenoten bij faillissement. 290
  • Positie wettelijk en feitelijk samenwonenden bij faillissement
  • Collectieve schuldenregeling en faillissement: vergelijkbaarheid positie ‘partners’
  • Schorsing uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van de ‘partner’?

Sessie 14. De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten

Meester Sven Sobrie

 • De hervormde rolrechten (de pro fisco verklaring)
 • De begroting van de RPV
 • De RPV in meerpartijengeschillen
 • Het omslaan van de kosten tussen partijen

15.30 u. pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 15 of sessie 16
16.00 u. start van sessie 15 of sessie 16

Sessie 15. Internationale bevoegdheidsbedingen en andere standaardclausules: hun belang, hun mogelijkheden en hun gevaren

Meester Arne Gutermann

 • Aandachtspunten bij het forumkeuzebeding: waarom “forum shopping” wel degelijk zinvol is
 • Aandachtspunten bij de “toepasselijk recht”-clausule
 • Bespreking van een aantal andere klassieke boilerplate bepalingen zoals overmacht, splitsbaarheid van de overeenkomst, geen overdraagbaarheid en beëindiging bij controle-wijziging of bij faillissement

Sessie 16. De Europese insolventieverordening

Meester Bart Volders

Deze sessie beoogt een bespreking van de nieuwe Insolventieverordening 2016. De Insolventieverordening stelt een Europees kader vast voor grensoverschrijdende insolventieprocedures: zij is van toepassing wanneer de schuldenaar in meer dan één lidstaat goederen of schuldeisers heeft, ongeacht of hij een natuurlijke of een rechtspersoon is. Daarbij worden de nieuwigheden punt per punt toegelicht, zoals o.m. het begrip COMI, de inperking van de mogelijkheid tot forum shopping en pre- en hybride insolventiegevallen. 

rond 17.30 u.  einde van de tweede Juristendag

Programma dinsdag 30 augustus 2016

Faculty Club - Leuven

vanaf 09.00 u. onthaalkoffie en registratie van de deelnemers aan sessie 17 of sessie 18
09.30 u.           start van sessie 17 of sessie 18

Sessie 17. Bouwprojecten en claims

De heer Luc Imbrechts

 • Aanleiding en bronnen van claims
 • De procedures voor indiening en beantwoording
 • De onderbouwing van een claim
 • Filosofie en types van claimbeoordelingen
 • Communicatie en archivering van claimcorrespondentie
 • Wat met ‘float’ en bij samenloop?
 • Specifieke financiële schadeposten
 • Dispuutoplossing

Sessie 18. Verzekeringen in het bouwrecht

Meester Kristof Uytterhoeven

 • Draagwijdte van de verzekeringsplicht van de architect
 • Uitsluiting en verval van verzekeringsprestatie
 • In solidum aansprakelijkheid, hoofdelijkheid en verzekeringsdekking
 • Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers?
 • Is de ABR-verzekering de omnium van de bouwwereld?
 • Nut en draagwijdte van de decenale verzekering?

11.00 u. pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 19 of sessie 20
11.30 u. start van sessie 19 of sessie 20

Sessie 19. Stedebouwkundige misdrijven en inbreuken

Meester Bart De Becker

Op 23 februari 2017 treedt de nieuwe geïntegreerde omgevingsvergunningsprocedure in werking. Niet alleen de behandeling van bouwaanvragen zal anders verlopen, ook op het vlak van de handhaving van bouwovertredingen zijn er heel wat nieuwigheden:

 • Naast stedenbouwkundige misdrijven komt er ook een lijst met stedenbouwkundige inbreuken, die alleen nog administratief afgehandeld worden
 • Naar analogie met milieuhandhaving zullen bouwmisdrijven voortaan ook bestuurlijk gehandhaafd worden (met bestuurlijke geldboeten, opgelegd door nieuwe gewestelijke beboetingsambtenaren, en bestuurlijke maatregelen, met dwangsom)
 • Het Milieuhandhavingscollege wordt omgevormd tot Handhavingscollege en wordt ook bevoegd voor beroepen tegen bestuurlijke geldboeten inzake stedenbouw
 • De op ruimtelijke ordening en op onroerend erfgoed gerichte diensten van de afdeling Inspectie van het agentschap Inspectie RWO worden samengevoegd met de afdeling Milieu-inspectie van het departement LNE

Sessie 20. Btw en registratie in het bouwrecht

Meester Wim Panis

 • Btw
  • Verlaagd btw-tarief voor scholenbouw
  • Btw en infrastructuurwerken
  • Btw-aftrek op saneringskosten
 • Registratierechten
  • De Vlaamse Codex Fiscaliteit en Vlabel
  • Split sale en wedersamenstelling
  • Gunstregimes inzake registratiebelasting
 • Zakelijke rechten (erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en onroerende leasing
 • Overdracht van vastgoedvennootschappen

13.00 u. broodjesbuffet en registratie van de deelnemers aan sessie 21 of sessie 22
14.00 u. start van sessie 21 of sessie 22

Sessie 21. De uitvoering van overheidsopdrachten voor werken

Meester Elke Casteleyn

 • Afwijkingen en onbillijke bedingen
 • Struikelblokken tijdens de uitvoering
  • Wijzigingen:
   • Eenzijdige wijzigingen door de aanbestedende overheid
   • Overdracht van een opdracht
  • Incidenten
   • Tekortkomingen door de aanbestedende overheid
   • Schorsing op bevel van de aanbestedende overheid
   • Onvoorziene omstandigheden
   • Tekortkomingen van de aannemer
 • Klachten, verzoeken en hun indieningsvoorwaarden
  • art. 16, §3 AAV versus artikel 52-53 KB Uitvoering

Sessie 22. Handelshuur

Meester Luc Linders en mevrouw Astrid Linders

 • Procedure huurhernieuwing
  • Bespreking van recente Cassatierechtspraak
  • Weigeringsgronden
  • Betaling van een uitzettingsvergoeding
  • Quid bij onderhuur?
 • Overdracht van de handelshuurovereenkomst
  • Procedure en rechtsgevolgen
 • Huur van een Pop-up-winkel
  • Is de handelshuurwet van toepassing?
  • Nieuw decreet

15.30 u. pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 23 of sessie 24
16.00 u. start van sessie 23 of sessie 24

Sessie 23. Het geïntegreerd bouwproces: een combinatie van verschillende actoren met onvermijdelijke wrijvingspunten

Meester Carlos De Wolf

 • Bouwprojecten: een proces met steeds meer actoren en betrokkenen
 • De architect: de technisch onafhankelijk adviseur met een wettelijke rol
 • De aannemer en de aannemingsovereenkomst: privaatrechtelijk en publiekrechtelijk kader, omschrijving en rechtsgevolgen
 • De aansprakelijkheid: zichtbare en verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid (samenloop) en procedurele bepalingen
 • De rechtsgeldigheid van contractuele exoneratiebepalingen
 • De rechtspositie van de onderaannemer in het bouwproces
 • Het ontwikkelen van nieuwe bouwmodellen: de bouwpromotie-overeenkomst, de DBFM-overeenkomst, het prestatiecontract

Sessie 24. Woninghuur

Meester Pieter Pauwels

De huurwetgeving werd de laatste jaren op diverse punten grondig hervormd door verschillende wetten en uitvoeringsbesluiten. Tijdens deze sessie worden, aan de hand van actuele rechtspraak en rechtsleer, de actuele ontwikkelingen inzake nader bekeken.

Wordt onder meer behandeld:

 • Woninghuur en Airbnb
 • Woninghuur en art. 46 Faill. Wet (huurder gaat failliet)
 • Wat als uw huurder overlijdt?
 • Woninghuur en huisdieren
 • Conceptnota Private Huur: Vlaamse regering keurt hervormingen goed

rond 17.30 u.  einde van de derde Juristendag

Sprekers

Dinsdag 23 augustus 2016

Dr. Andy Cools | meer info
Fiscaal jurist

Meester Frédéric Delbar | meer info
Advocaat Everest Advocaten

Meester Emmanuel Leroux | meer info
Vennoot Laga

Meester Ruben Roex | meer info
Advocaat time.lex

Meester Maarten Simon | meer info
Advocaat-vennoot Kwint Advocaten

Meester Bram Van Dael | meer info
Advocaat Claeys & Engels

Meester Filip van Bergen | meer info
Vennoot Rochtus van Bergen & Partners

Meester Emmanuel Wauters | meer info
Vennoot Crosslaw

Donderdag 25 augustus 2016

Meester Peter Baert | meer info
Vennoot Agio

Professor Bertel De Groote | meer info
Hoofddocent Universiteit Gent

Meester Stijn Demeestere | meer info
Partner Laga

Meester Rik Galle | meer info
Counsel Laga

Meester Arne Gutermann | meer info
Partner Baker  & McKenzie

Meester Michael Heene | meer info
Managing associate Linklaters LLP

Meester Sven Sobrie | meer info
Advocaat Omega law

Meester Kim Van Vaerenbergh | meer info
Advocaat DLA Piper

Meester Bart Volders | meer info
Vennoot Arcas Advocaten

Dinsdag 30 augustus 2016

Meester Elke Casteleyn | meer info
Advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten

Meester Bart De Becker | meer info
Advocaat-vennoot Lexeco

Meester Carlos De Wolf | meer info
Vennoot De Wolf Advocatenkantoor

De heer Luc Imbrechts | meer info
Bouwjurist Imbrechts & Van den Nest

Mevrouw Astrid Linders | meer info
Legal counsel voor Democo group

Meester Luc Linders | meer info
Advocaat-vennoot Monard Law

Meester Wim Panis | meer info
Vennoot Stibbe

Meester Pieter Pauwels | meer info
Advocaat Pauwels advocaten

Meester Kristof Uytterhoeven | meer info
Vennoot Caluwaerts - Uytterhoeven

Locaties

Prijs

Voor deelname aan vier sessies naar keuze (ongeacht op 23, 25 of 30 augustus met minstens 2 sessies per dag) inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken:
• € 330 (excl. 21% btw)
• € 310 (excl. 21% btw) voor abonnees van Jura (niet op persoonlijke naam, op kantoor)

Per twee bijkomende sessies (ongeacht op 23, 25 of 30 augustus met minstens 2 sessies per dag) inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken:
• € 190 (excl. 21% btw)
• € 180 (excl. 21% btw) voor abonnees van Jura (niet op persoonlijke naam, op kantoor)

€ 15 (excl. 21% btw) supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie (per sessie).

Abonnement M&D
Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting!
=> Alle info vindt u hier

Subsidiemaatregel kmo-portefeuille
De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw komt in aanmerking.
Gelieve in ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om kmo-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen.
De factuur wordt u samen met de bevestiging van inschrijving bezorgd per mail.
Erkenningsnummer: DV.O215472
=> Alle info vindt u hier

Doelgroep

• advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten
• accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
• bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Aanwezigheidsattest

De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding.
Orde van Vlaamse Balies: 3 juridische punten per twee sessies
Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uren per sessie (sessies 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
IBR/BIBF/BIV: 1,5 uren per sessie
IAB-B0458/2016-01: 1,5 uren per sessie
FSMA: 1,5 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen per sessie (sessies 2, 6, 8 en 13)

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.